techno001

 

1. ไม้ผล : ลองกอง  ลำไย  

2. พืชผัก : กวางตุ้ง   ผักบุ้ง   ฝักเขียว   พริก   มันเทศ   มะเขือเปราะ   มะเขือเทศ  หน่อไม้ฝรั่ง

3. พืชสวนอุตสาหกรรม : กาแฟโรบัสต้า ชา มะคาเดเมีย 

4. ไม้ดอกและไม้ประดับ : การผลิตกล้วยไม้ 

5. พืชสมุนไพร :  ขมิ้นชัน

เอกสารการผลิตพืชสวน 

 

  kwangtu     bukjean     chill b   fakew    tomato b
  กวางตุ้ง  ผักบุ้งจีน พริก  ฟักเขียว  มะเขือเทศ
         
 makeu b   hort b   robusta b   longan b   long b
มะเขือเปราะ มะเขือยาว  พืชสวนพันธุ์ดี เล่ม 3  กาแฟโรบัสต้า  ลองกอง ลำไย  
         
 tib b     H b        
TIB กล้วยไม้  สารควบคุมการเจริญเติบโต