กลุ่มงานพืชอุตสาหกรรม

  1. โครงการการพัฒนากาแฟระหว่างกรมวิชาการเกษตรและบริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด

         โดยกรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยพืชสวนทำงานวิจัยร่วมกับบริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด

วัตถุประสงค์

1. ปรับปรุงพันธุ์กาแฟโรบัสตา

2. ผลิตพันธุ์กาแฟโรบัสตา โดยวิธี Somatic embryogenesis

ความก้าวหน้าของโครงการ

1. งานปรับปรุงพันธุ์กาแฟโรบัสตา

         ตั้งแต่เริ่มดำเนินการในความร่วมมือ บริษัทฯ ได้มีการนำเข้าต้นกาแฟและส่งต่อให้ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร เพื่อนำคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมจนได้เป็นพันธุ์แนะนำจำนวน 5 พันธุ์

         ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทำการคัดเลือกพันธุ์พื้นเมืองและเตรียมต้นกล้าให้กับศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาในการปรับปรุงพันธุ์ จำนวน 4 แปลง และความร่วมมือยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

2. งานผลิตพันธุ์กาแฟโรบัสตา โดยวิธี Somatic embryogenesis

         - มีการดำเนินการคัดเลือกและขยายพันธุ์ต้นกล้ากาแฟโรบัสตากระจายสู่เกษตรกรแล้วกว่า 2.7 ล้านต้น

         - การสนับสนุนให้ทุนการศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมวิชาการเกษตร ในด้านความรู้และการทำงานในด้าน Somatic embryogenesis จำนวน 2 ทุน

         - การสนับสนุนเครื่องมือในห้องปฎิบัติการ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

         - การสนับสนุนโรงเรือน จำนวน 5 โรงเรือน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

         ปัจจุบัน

         บริษัทฯ สนับสนุนในการดำเนินงานด้าน Somatic embryogenesis ทั้งในด้านบุคลากร และการบำรุงรักษา ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของโรงเรือนอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2542 ถึง ปัจจุบัน

 

กลุ่มงานพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ

  1. โครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของพืชผักและสมุนไพรเพื่อรักษาคุณค่าเชิงรสชาติแท้ (Authentic Thai taste) แก่ธุรกิจอาหารทั่วโลก

กรมวิชาการเกษตร ทำงานวิจัยร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

วัตถุประสงค์

               สำรวจ รวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุ์ผัก และสมุนไพร ที่เป็นองค์ประกอบของการปรุงอาหารไทย รวมทั้งพืชผัก และสมุนไพรที่มีคุณลักษณะพิเศษบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และสร้างรสชาติแท้ของอาหารไทย พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงวิชาการ (ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ประวัติพืช ภูมิปัญญาพื้นบ้าน) และข้อมูลเชิงเศรษฐกิจ

ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแต่ เมษายน 2559 - กันยายน 2561