การประชุมวิชาการสถาบันวิจัยพืชสวน  ประจำปี 2560 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2560  ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ท  จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อให้นักวิชาการของสถาบันวิจัยพืชสวน  ศูนย์วิจัยพืชสวนเครือข่าย และหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมวิชาการเกษตร  เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยด้านพืชสวน  ที่ได้ดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้น ปี2559  ผลงานวิจัยที่มีความก้าวหน้าและได้มีการนำไปใช้ประโยชน์  ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์  เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์   และการบรรยายพิเศษเรื่องโอกาสการแข่งขันสับปะรดไทยในตลาดโลก  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัย  

 

ผลงานวิจัยสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2559 (ระดับโครงการวิจัย)

• โครงการวิจัยการคัดเลือกและทดสอบพันธุ์ผักกาดขาวปลี (ระยะที่ 2)

• โครงการวิจัยการใช้น้ำอย่างประหยัดที่มีผลต่อพัฒนาการทุเรียน

• โครงการวิจัยการจัดการควบคุมการทำงานของเอนไซม์ที่ส่งผลให้เกิดไส้สีน้ำตาลในสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองโดยวิธีการทางกายภาพ

• โครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่ง

• โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตชาโยเต้

• โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสละให้มีคุณภาพ

 

ผลงานวิจัยสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2559 (ระดับการทดลอง)

• การคัดเลือกและประเมินพันธุ์ถั่วลันเตาบริโภคสดภาคเหนือตอนบน

• ศึกษาอัตราการให้แคลเซียมและโบรอนที่เหมาะสมต่อคุณภาพ และผลผลิตส้มโอพันธุ์ทองดี ที่ปลูกในเขตจังหวัดเชียงราย

• ทดสอบประสิทธิภาพของราไตรโคเดอร์มาร่วมกับวิธีเขตกรรมเพื่อควบคุมโรคจุดดำในสวนส้มโอ

• การคัดเลือกพันธุ์กาแฟอะราบิกาลูกผสมชั่วที่ 1 ชุดที่ 3/1

• การคัดเลือกพันธุ์กาแฟอะราบิกาจากเมล็ด Peaberry

• การเปรียบเทียบสายพันธุ์กาแฟอะราบิกานำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย

คัดเลือกเบญจมาศตัดดอกในรุ่น MV4-MV5 ชุดที่ 1/2557

• คัดเลือกเบญจมาศกระถางในรุ่น MV4-MV5 ชุดที่ 1/2557

• การทดสอบพันธุ์พริกขี้หนูผลใหญ่สายพันธุ์พื้นเมือง

• ทดสอบพันธุ์ดาหลาที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

• ศึกษาระบบการปลูกพืชสมุนไพรหญ้าดอกขาวร่วมกับพืชอื่นๆ

•  รวบรวมและคัดเลือกกล้วยไม้สกุล Dendrobium ที่มีศักยภาพเป็นสมุนไพร

• การรวบรวมพันธุ์กระชาย

ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเครื่องสำอางจากของเหลวในมะพร้าวกะทิ (Jelly endosperm)

 

ผลงานก้าวหน้า/ผลงานนำไปใช้ประโยชน์ของสถาบันวิจัยพืชสวนและศูนย์วิจัยพืชสวนเครือข่าย

• การจัดการโรคเหี่ยวสับปะรดโรงงานและการผลิตสับปะรดผลสดพันธุ์ MD2 เพื่อการส่งออก

• เทคโนโลยีการใช้ต้นตอในพืชผักเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคในดิน (Soil-borne Diseases)

• ศึกษาการขยายพันธุ์ว่านเพชรกลับโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

• การประเมินผลความพึงพอใจของเกษตรกรต่อกาแฟอะราบิกา สายพันธุ์เชียงใหม่ 80

• การรวบรวม ศึกษา จำแนก และประเมินคุณค่าเชื้อพันธุกรรมพืชปทุมมาและกระเจียว

• ศึกษาความต้องการธาตุอาหารและการจัดการปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและปริมาณน้ำมันในเมล็ดกระเจี๊ยบแดง

• เทคโนโลยีการผลิตมันฝรั่งพันธุ์เชียงใหม่ 1 และเชียงใหม่ 2

• เทคโนโลยีการผลิตมะคาเดเมียแบบครบวงจร

• งาม้อนจากขุนเขาสู่การใช้ประโยชน์

• การขยายผลงานวิจัยการปลูกทุเรียนคุณภาพสู่เกษตรกรต้นแบบจังหวัดศรีสะเกษ

• ศึกษาผลปรับตัวของคุณภาพองุ่นทานสดสายพันธุ์จากญี่ปุ่นในประเทศไทย

• งานวิจัยกาแฟอะราบิกากับการนำไปใช้ประโยชน์

• เทคโนโลยีการตัดแต่งทรงพุ่มเพื่อเพิ่มผลผลิตมังคุดคุณภาพ

• การปรับโครงสร้างต้นและการเปลี่ยนยอดทุเรียนพันธุ์ลูกผสมในสวนทุเรียนเดิม

• การเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์กล้วยไม้โดยใช้ระบบ Temporary Immersion System และสภาวะอากาศดัดแปลง (Modified Atmosphere)

• การเก็บรักษาเมล็ดกาแฟต่อการเข้าทำลายของด้วงกาแฟและสารออคราทอกซิน เอ (Ochratoxin A)

• การเปรียบเทียบพันธุ์จำปาดะ

• การคัดเลือกดีปลี

การคัดเลือกพันธุ์ดาหลาลูกผสม ชุดที่ 2