งานแสดงนิทรรศการทางวิชาการของสถาบันวิจัยพืชสวน และศูนย์วิจัย กรมวิชาการเกษตร

                               1 31 2560                                

                       สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินงานจัดนิทรรศการทางวิชาการ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อให้ผู้ที่มาติดต่อราชการ และประชาชนทั่วไป ได้รับข่าวสารข้อมูลงานวิจัยต่างๆ ของสถาบันวิจัยพืชสวน และศูนย์วิจัยต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารปฏิบัติการถ่ายทอด กรมวิชาการเกษตร