งานประชุมวิชาการประจำปี 2560 กรมวิชาการเกษตร

"วิจัยเกษตรเด่น เน้นนวัตกรรม นำสู่ประเทศไทย 4.0"

academic conference 1

 

ในวันที่  29 พฤษภาคม 2560  ที่ผ่านมา กรมวิชาการเกษตร ได้จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2559  ณ  ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพมหานคร  โดยมีนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี 2559 มีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 13 รางวัล ซึ่งในครั้งนี้สถาบันวิจัยพืชสวนได้รับรางวัลระดับชมเชยโดย นางสุธามาศ ณ น่าน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ในหัวข้อวิจัย เรื่อง “ผลของ  เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคจุดดำของส้มโอ” และได้จัดแสดงนิทรรศการการเชื่อมโยงผลงานวิจัยนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

academic conference 2

 

ต่อเนื่องด้วยการประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ในวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2560 โดยมี ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด ภายใต้หัวข้อ "วิจัยเกษตรเด่น เน้นนวัตกรรม นำสู่ประเทศไทย 4.0   การบรรยายพิเศษจากอาจารย์สง่า ดามาพงษ์  ที่ปรึกษากรมกรมอนามัยและผู้ทรงคุณวุฒิด้านโภชนาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในหัวข้อ กินอยู่อย่างสง่า” และตลอดวันมีการนำเสนอ     ผลงานวิจัยเด่น/ผลงานเด่นปี พ.ศ. 2558-2559 ของนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมวิชาการเกษตร