การสัมมนาวิชาการ เรื่อง"เดินหน้าอุตสาหกรรมมะพร้าวไทยจากฐานชีวภาพ"   

                    page                                                                                                           

              เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้มีการจัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เดินหน้าอุตสาหกรรมมะพร้าวไทยจากฐานชีวภาพ" ณ ห้องประชุมโรงแรมรามาการ์เด้นส์ ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ โดยมี นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา