ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเป็นประธานประชุมหารือกลุ่มวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

12 10 60

     วันที่ 12 ตุลาคม 2560  ดร.ทวีศักดิ์  แสงอุดม  ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เป็นประธานในการประชุมหารือกลุ่มวิชาการ ครั้งที่ 1/2561  โดยมีหัวหน้างานวิจัยฯ นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 321 สถาบันวิจัยพืชสวน