เตือนภัยพิบัติการเกษตรด้านพืช

destroyriskaggie

สูตรเตรียมปุ๋ยทันใจ

tab37

สืบค้นข้อมูลเร่งด่วน

directorhort2559scale ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน

ดำรงตำแหน่ง18 พ.ย.2556~ปัจจุบัน

นิยมชมชอบมาเยือน
Members : 9
Content : 309
Web Links : 2
Content View Hits : 90119
การจราจรขณะนี้ทางเน็ต
We have 6 guests online

waterrequireofcrop150x47

gardenafterflood150x47

kasetsart150x47

khonkaen150x47

chiangmai150x47

bioversity150x47

maejologo150x47

fao150x47

ipgri150x47

สอบถามความต้องการ
แบบสอบถาม
 
Banner

irrigation150x47

moac150x47

landdevelop150x47

exciselogo150x47

doaextension150x47

customslogo150x47

oae150x47

jokjakwithexpertdoa150x47 

ขอเปลี่ยนสถานที่การร่วมหารือและบรรยายสรุปด้านพืชสวนเขตร้อนกับคณะผู้แทนจากกรมเกษตรมณฑลไห่หนาน ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพืชสวน 321 เป็น ณ หน้าห้องท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร
 • waterpl38.jpg
 • waterpl39.jpg
 • waterpl40.jpg
 • waterpl41.jpg
 • waterpl42.jpg
 • waterpl43.jpg
 • waterpl44.jpg
 • waterpl45.jpg
 • waterpl46.jpg
 • waterpl47.jpg
 • waterpl48.jpg
 • waterpl49.jpg
 • waterpl50.jpg
 • waterpl51.jpg
 • waterpl52.jpg
 • waterpl53.jpg
 • waterpl54.jpg
 • waterpl55.jpg
 • waterpl56.jpg
 • waterpl57.jpg
 • waterpl58.jpg
 • waterpl59.jpg
 • waterpl60.jpg
 • waterpl61.jpg
 • waterpl62.jpg
 • waterpl63.jpg
 • waterpl64.jpg
 • waterpl65.jpg
 • waterpl66.jpg
 • waterpl67.jpg
 • waterpl68.jpg
 • waterpl69.jpg
 • waterpl70.jpg
 • waterpl71.jpg
 • waterpl72.jpg
 • waterpl73.jpg
 • waterpl74.jpg
 • waterpl75.jpg
 • waterpl76.jpg
 • waterpl77.jpg
 • waterpl78.jpg
 • waterpl79.jpg
 • waterpl80.jpg
 • waterpl81.jpg
 • waterpl82.jpg
 • waterpl83.jpg
 • waterpl84.jpg
 • waterpl85.jpg
 • waterpl86.jpg
 • waterpl87.jpg
 • waterpl88.jpg
 • waterpl89.jpg
 • waterpl90.jpg
 • waterpl91.jpg
 • waterpl92.jpg
 • waterpl93.jpg
 • waterpl94.jpg
 • waterpl95.jpg
 • waterpl96.jpg
 • waterpl97.jpg
 • waterpl98.jpg
 • waterpl99.jpg
 • waterpl100.jpg
 • waterpl101.jpg
 • waterpl102.jpg
 • waterpl103.jpg
 • waterpl104.jpg
 • waterpl105.jpg
 • waterpl106.jpg
 • waterpl107.jpg
 • waterpl108.jpg
 • waterpl109.jpg
 • waterpl110.jpg

ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาลำไย

1. โครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์ลำไยระยะที่ 2 (ปี 2559-2564)

2. โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตลำไยในภาคเหนือตอนบน

3. โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีลดการตกค้างของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไยส่งออก

Last Updated (Thursday, 24 September 2015 20:33)

 

societythai150x47

ishslogo150x47

invesment150x47

researchcommittee150x47

ความหลากหลายของพันธุ์กล้วย

กล้วยนิ้วจรเข้
กล้วยนิ้วจรเข้
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nio Chorakhe’
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Tanaosri ’
กล้วยเนื้อทอง
กล้วยเนื้อทอง
มีชุดโครโมโซมแบบ AA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AA group) ‘Kluai Nuea Thong’
กล้วยมัน
กล้วยมัน
มีชุดโครโมโซมแบบ AAA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAA group) ‘Kluai Man’
กล้วยพม่าแหกคุก
กล้วยพม่าแหกคุก
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Phama Haek Khuk’
กล้วยช้างกุด
กล้วยเล็บช้างกุด
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Lep Chang Kut’
กล้วยนาก
กล้วยนาก
มีชุดโครโมโซมแบบ AAA
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAA group) ‘Kluai Nak’
กล้วยคุนหมิง
กล้วยคุนหมิง มีสีปลีเหลืองเหมือนกล้วยผา หรือ กล้วยครก เป็นกล้วยพันธุ์ใหม่ ในประเทศไทย
มีชุดโครโมโซมแบบ ??? (ไม่มีข้อมูล)
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Ensete superbum (Roxb.) Cheesman
[Ensete sp. (Thailand)]
กล้วยไข่มาเลย์
กล้วยไข่
มีชุดโครโมโซม เป็นแบบ AA AAA หรือ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AA group) 'Kluai khai หรือ
Musa (AAA group) 'Kluai khai หรือ
Musa (AAB group) 'Kluai khai หรือ
กล้วยหิน
กล้วยหิน
มีชุดโครโมโซมแบบ BBB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (BBB group) ‘Kluai Hin’
กล้วยน้ำว้าดำ
กล้วยน้ำว้าดำ
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Dam’
กล้วยนมหมี
กล้วยนมหมี
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nom Mi’
กล้วยร้อยหวี
กล้วยร้อยหวี
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Roi Wi’
กล้วยนมสาว
กล้วยนมสาว
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nom Sao’
กล้วยงาช้าง
กล้วยงาช้าง
มีชุดโครโมโซมแบบ AAB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (AAB group) ‘Kluai Nga Chang’
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
มีชุดโครโมโซมแบบ ABB
เขียนชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
Musa (ABB group) ‘Kluai Namwa Naun Chan’
กล้วยนิ้วจรเข้
กล้วยน้ำว้าตะนาวศรี
กล้วยเนื้อทอง
กล้วยมัน
กล้วยพม่าแหกคุก
กล้วยช้างกุด
กล้วยนาก
กล้วยคุนหมิง
กล้วยไข่มาเลย์
กล้วยหิน
กล้วยน้ำว้าดำ
กล้วยนมหมี
กล้วยร้อยหวี
กล้วยนมสาว
กล้วยงาช้าง
กล้วยน้ำว้านวลจันทร์
Banner
Banner
Banner

สมุนไพรเครื่องเทศสำคัญ

| กระวาน | กานพลู | ขมิ้น | พริกไทย | ไพล | หมาก | ดีปลี | เร่ว | อบเชย |