สถาบันวิจัยพืชสวน ประชุมเรื่อง พิจารณาพันธุ์แนะนำมันเทศ

5 01 61

    เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ดร.จรัส  กิจบำรุง ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ "หลักการและขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์พืช"  เพื่อให้ความรู้กับนักวิจัยของสถาบันวิจัยพืชสวน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพันธุ์พืชสวน หลังจากนั้นมีการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนโดยมี ดร.วิลาวัณย์  ใคร่ครวญ  รักษาการผุู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวน เป็นประธานการประชุมพิจารณาพันธุ์แนะนำมันเทศ ในโอกาสนี้ ดร.สมบัติ  ตงเต๊า          ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ได้เข้าร่วมฟังและให้ข้อคิดเห็น ณ ห้องประชุม 321 สถาบันวิจัยพืชสวน