ประชุมพิจารณาผลงานวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2560

11 01 61

วันที่ 11 มกราคม 2561 ดร.ทวีศักดิ์๋  แสงอุดม  ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เป็นประธานประชุมพิจารณาผลงานวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2560 ในการนี้ ดร.สมบัติ  ตงเต๊า       ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวน ผู้อำนวยการศูนย์ และนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 321  สถาบันวิจัยพืชสวน