ประชุมคณะทำงานจัดทำองค์ความรู้ รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร ผ่าน Smart box

13 02 2561

   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ทวีศักดิ์  แสงอุดม  ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เป็นประธาน ประชุมคณะทำงานจัดทำองค์ความรู้ รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร ผ่าน Smart box ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2  ห้อง 213 สถาบันวิจัยพืชสวน