รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน ประชุมคณะทำงานจัดทำระบบรับรองการผลิตพันธุ์มะพร้าว ครั้งที่ 1/2561

16 05 61

   วันที่ 16 พฤษภาคม  2561  นายอุทัย  นพคุณวงศ์  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน ประชุมคณะทำงานจัดทำระบบรับรองการผลิตพันธุ์มะพร้าว ครั้งที่ 1/2561 โดย นายสมชาย  วัฒนโยธิน ที่ปรึกษา และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 321 ชั้น 3 สถาบันวิจัยพืชสวน