ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลและฐานข้อมูลรายสินค้า สมุนไพร และไม้ดอกไม้ประดับ

10 07 61

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ดร.สมบัติ  ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธาน ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลและฐานข้อมูลรายสินค้า สมุนไพร และไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อให้การดำเนินงานในการจัดทำข้อมูลและฐานข้อมูลรายสินค้าดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ณ ห้องประชุม 213 ชั้น 2 สถาบันวิจัยพืชสวน