โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศของสถาบันวิจัยพืชสวน

inter001

1. กรอบความร่วมมืออาเซียน

- ASEAN Agriculture and Forestry Products Scheme ที่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ในฐานะ National Focal Point Working Group (NFPWG) เช่น ประชุมกาแฟ เมืองยอกยาการ์ตา ประชุมโกโก้ ประเทศมาเลเซีย ประชุมมะพร้าว เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

2. ความร่วมมือด้านการเกษตร ระหว่างไทย-ฟิจิ

- ประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๗ (7th Joint Agricultural Working Group (JAWG) Meeting between Thailand and Indonesia) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี - การพัฒนาเทคนิคการผลิตและทักษะด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าโกโก้ในสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง

3. ความร่วมมือด้านการเกษตร ระหว่างไทย-อินโดนีเซีย

- คณะทำงานร่วมด้านการเกษตร ไทย-ฟิจิ ครั้งที่ 1 (1st Joint Agricultural Working Group (JAWG) Meeting between Thailand and Fiji) จัดวันที่ 11 กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร และจัดทำโครงการจัดการธนาคารยีนและการใช้พันธุ์มะพร้าวเพื่อการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์, 2)โครงการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวไปยังฟิจิ และ 3)โครงการส่งเสริมบทบาทของห้องปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ณ สถานีวิจัยโคโรนิเวีย สาธารณรัฐฟิจิ

4. ความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทย-จาเมกา

5. MOU และความร่วมมือไทย-จีน ด้านมะพร้าว

6. ความร่วมมือไทย – APCC การจัดประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องน้ำมันมะพร้าว ครั้งที่  (International Conference on Coconut Oil: ICCO2017) ซึ่งจะจัดวันที่ 15-18 มีนาคม 2560   ที่ BITEC

7. ความร่วมมือไทย – COGENT (International Coconut Genetic Resources Network)

8. ความร่วมมือ กับ RDA สาธารณรัฐเกาหลี  Micropropagation of Native Orchid Species, Genus Paphiopedilum and Vanda Derived from Vanda coerulea. ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย คือ

        1. Enhancement of Asparagus Productivity Through the Selected Clone and Micropropagation. (สถาบันวิจัยพืชสวน ร่วมกับ ศวพ.กาญจนบุรี)

        2. Promote the Newly Recommended Cultivar of Torch ginger to New Alternative Economic Flower for Farmers. (สถาบันวิจัยพืชสวน ร่วมกับ ศวส. ตรัง และ ศวส. ยะลา)

        3. Promote the Newly Recommended Cultivar of Turmeric for Production and Propagation Technique in Farmers’ Community. (สถาบันวิจัยพืชสวน ร่วมกับ ศวส. ศรีสะเกษ และ ศวส. ตรัง)