งานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 11 (Hortex' 2010) 
ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2553
ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี


 

              ประธานในพิธีเปิดโดย อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายจิรากร โกศัยเสวี)  กล่าวต้อนรับโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (นายธีรเทพ  ศรียะพันธ์)  ในนามของตัวแทนชาวจังหวัดจันทบุรี  และกล่าวรายงานความเป็นมาของงานพืชสวนก้าวหน้า โดย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ) 


              งานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 11 จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งภาครัฐประกอบด้วย หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี  และสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์  3 หน่วยงาน  ได้แก่  ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคตะวันออก (จันทบุรี) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี และสำนักงานการค้าภายในจังหวัดจันทบุรี และภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัท จันทบุรีคลังเกษตร จำกัด และบริษัท จันทบุรีโกลบอลเทรด จำกัด