suwit r

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ
การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยพืชสวน

w 1 w 2

w 9 w 8

w 7 w 4

w 5 w 10

วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช ดร.นฤทัย วรสถิตย์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยพืชสวน ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร บรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางงานวิจัยพืชสวน : มุมมองจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์จากงานวิจัย และ ดร.สมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน บรรยายพิเศษ เรื่องการสร้างการรับรู้ภายในองค์กร ในการนี้ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ได้นำเสนอผลงานวิจัย 2 เรื่องคือ การปรับปรุงพันธุ์พริกจินดาต้านทานแอนแทรคโนส นำเสนอโดย นางสาวจันทนา โชคพาชื่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศรับประทานสดพันธุ์สีดา นำเสนอโดย นางสาวเสาวนี เขตสกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และได้รับรางวัลชมเชยการนำเสนอด้วย

 
ประชุมคณะกรรมการวิจัยศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

r 4r r 1r

r 2r r 3r

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ จัดการประชุมคณะกรรมการวิจัยศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยใหม่ ปี ๒๕๖๓ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ บรรยายพิเศษ "เส้นทางสู่การสร้างนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยมีงานวิจัยนำเสนอ คือ งานวิจัยฟักทองและมะเขือเทศ นำเสนอโดย นางสาวเสาวนี เขตสกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ งานวิจัยเบญจมาศ นำเสนอโดย นายพฤกษ์ คงสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และงานวิจัยเพื่อขอรับสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้กรมวิชาการเกษตร ปี ๒๕๖๒ คือ กระเจี๊ยบแดงและฟักทอง นำเสนอโดย นางสาวสุภาวดี สมภาค นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ณ ห้องประชุม ๑ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

 
พิธียกเสาเอกอาคารอเนกประสงค์ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร (Agro-tourism)

 a 1r a 2r

a 3r a 4r

a 5r a 6r

a 7r a 8r

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๙ น. นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประกอบพิธียกเสาเอกอาคารอเนกประสงค์ โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติครบวงจร กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร (Agro-tourism) โดยมี พระครูวิสุทธิสีลากร (หลวงปู่เส็ง วิสุทธสีโล) เจ้าอาวาสวัดปราสาทเยอใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษร่วมในพิธี โดยศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษบูรณาการร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากจังหวัด จำนวน ๙,๖๐๖,๔๐๐ บาท ให้ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ดำเนินการก่อสร้างและครุภัณฑ์ จำนวน ๑๒ รายการ หลังจากเสร็จพิธียกเสาเอก ทางศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมชิมมะม่วงสายพันธุ์ต่าง ๆ จากงานวิจัยการรวบรวมมะม่วงพันธุ์ไทยและพันธุ์ต่างประเทศของศูนย์ฯ

 
พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑

         s 1

s 4 s 5

s 6 s 3

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ นำข้าราชการและคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมงานพิธีรดน้ำดำหัวขอพร นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เนื่องในวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) ประจำปี ๒๕๖๑ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

 
สงกรานต์ ๒๕๖๑

                1 2

7 6

5 3

4 8

วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และสมัครสมานสามัคคี โดยมีกิจกรรม ไหว้ศาลพระพรหมและพระภูมิ ทำบุญปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป รดน้ำดำหัวขอจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ เปลี่ยนผ้าและสรงน้ำพระสมปรารถนา

 
การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ

a 1r a 2r

a 3r a 4r

a 5r a 7r

a 8r a 6r

วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ” และ “การประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร (Agro-tourism) ของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี นายพรหมลิขิต อุรา นักพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษและคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในด้านการบริการแก่บุคลากรของศูนย์ฯและศูนย์เครือข่ายที่ดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร

 

 
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field Day)

1 r 2 r

3 r 4 r

5 r 6 r

                 7 r 8 r

วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Kick off วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field Day) ก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านโนนติ้ว อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพาณิชย์กุล ให้เกียรติเป็นประธาน ซึ่งศูนย์ฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ การผลิตขยายไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยซึ่งเป็นจุดผลิตขยายไส้เดือนฝอยของกรมวิชาการเกษตร โดยใช้ห้อง Mini clean room ของกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์หอมแดงอินทรีย์ เช่น สบู่หอมแดง หอมแดงพร้อมใช้ และเทคโนโลยีการผลิตกาแฟแบบครบวงจร

 

 
Agrotourism

p 2 p 3

p 1 p 4

วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ให้การต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ซึ่งได้รับงบประมาณจากจังหวัดศรีสะเกษ ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑

 
ทำบุณตักบาตรปีใหม่และกีฬาสี ๒๕๖๑

ny 2 ny 7

ny 6 ny 8

ny 1 ny 5

วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๑ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในศูนย์ เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของเจ้าหน้าที่ ซึึ่งภายในงานมีกิจกรรมพิเศษ คือ ประกวดร้องเพลง การแสดงรำวงย้อนยุค และจับสลากมอบของรางวัลพิเศษจากทางศูนย์ฯ

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 4