suwit r

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ
งานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ Asean Trade Fare ๒๐๑๘

d 1

   d 2 d 3

   d 6 d 5

   d 7 d 4

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษร่วมจัดนิทรรศการและออกร้านในงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ Asean Trade Fare ๒๐๑๘ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน -๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดย นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ร่วมในพิธีเปิดงานและต้อนรับ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเยี่ยมชมร้านนิทรรศการของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการสำรวจรวบรวมพันธุกรรมทุเรียนในท้องถิ่น จ.ศรีสะเกษ การจำแนกพันธุ์ทุเรียนด้วยเครื่องหมายโมเลกุลไมโครแซทเทลไลท์ การแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน การผลิตหัวพันธุ์ขมิ้นชันสะอาด การแก้ไขปัญหาโรคเหี่ยวจากเชื้อแบคทีเรียในหัวพันธุ์ขมิ้นชัน การผลิตสมุนไพรตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) มะดันป่านานาประโยชน์ การย้อมสีผ้าด้วยวัสดุธรรมชาติ (พืชสกุลมังคุด : Garcinia sp.) และแสดงตัวอย่างจริงโดยได้รับความอนุเคราะห์ผลิตภัณฑ์ย้อมผ้ามะดันป่าจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ  ๒๙ และกลุ่มย้อมผ้ามะดันป่าหนองฮู อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ การจัดการสวนกาแฟโรบัสต้าคุณภาพ จ.ศรีสะเกษ และกาแฟโรบัสต้าพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตร มีรถกาแฟโมบายร่วมออกให้บริการกาแฟ DOA กาแฟดีจากผลงานวิจัย อีกทั้งจุดบริการแจกกล้าพืชพันธุ์ดีของศูนย์ฯ เช่น กล้ามะละกอแขกดำศรีสะเกษ พริกหัวเรือ มะเขือเปราะคางกบ เป็นต้น และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตร

 
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

         p 4 p 5

p 2p 3

p 11

วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากนั้นได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ โดยมี นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ

 
ตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

b 2 b 1

b 6 b 7

b 8 b 3

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เข้าตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติการพัฒนาคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศต่อเนื่อง เรื่อง "การจัดการความรู้สู่ทุเรียนคุณภาพชั้นเลิศ ๔ ไร่ล้าน" ของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ซึ่งผลงานได้ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลรอบที่ ๑ แล้ว การตรวจประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินเพื่อยืนยันผลงานอีกครั้ง โดยการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงานจริงที่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

 

 
เปิดบ้านงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร ปี ๒๕๖๑

o 4 o 5

o 2 o 3

 o 9 o 7

"เปิดบ้านงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร ปี ๒๕๖๑" ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์มะม่วง: การพิสูจน์พันธุ์มะม่วงลูกผสมด้วยเครื่องหมายโมเลกุล การจัดการโรคเหี่ยวสับปะรดโรงงาน มะเขือเทศพันธุ์สีดาผสมเปิดสายพันธุ์ใหม่ เบญจมาศพันธุ์คัดเลือกพันธุ์ใหม่สำหรับพื้นที่ราบ พริกขี้หนูผลใหญ่พันธุ์ศรีสะเกษ 1 การแสดงตัวอย่างพันธุ์บัวหลวง อีกทั้งการสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร  และการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์แท้ในราคาย่อมเยา จำหน่ายมะม่วงแช่อิ่มและลูกประคบสมุนไพร ซึ่งมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้กิจกรรมเสวนาในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ -๑๒.๐๐ น. เรื่อง เทคนิคการผสมพันธุ์พืชสวน โดยนางสาวเสาวนี เขตสกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ เสวนาร่วมกับ ดร.ทรงพล สมศรี ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร และนายอำนวย อรรถรังรอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยพืชสวน

 
การประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยพืชสวน

w 1 w 2

w 9 w 8

w 7 w 4

w 5 w 10

วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช ดร.นฤทัย วรสถิตย์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยพืชสวน ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร บรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางงานวิจัยพืชสวน : มุมมองจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์จากงานวิจัย และ ดร.สมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน บรรยายพิเศษ เรื่องการสร้างการรับรู้ภายในองค์กร ในการนี้ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ได้นำเสนอผลงานวิจัย 2 เรื่องคือ การปรับปรุงพันธุ์พริกจินดาต้านทานแอนแทรคโนส นำเสนอโดย นางสาวจันทนา โชคพาชื่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศรับประทานสดพันธุ์สีดา นำเสนอโดย นางสาวเสาวนี เขตสกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และได้รับรางวัลชมเชยการนำเสนอด้วย

 
ประชุมคณะกรรมการวิจัยศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

r 4r r 1r

r 2r r 3r

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ จัดการประชุมคณะกรรมการวิจัยศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยใหม่ ปี ๒๕๖๓ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ บรรยายพิเศษ "เส้นทางสู่การสร้างนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยมีงานวิจัยนำเสนอ คือ งานวิจัยฟักทองและมะเขือเทศ นำเสนอโดย นางสาวเสาวนี เขตสกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ งานวิจัยเบญจมาศ นำเสนอโดย นายพฤกษ์ คงสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และงานวิจัยเพื่อขอรับสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้กรมวิชาการเกษตร ปี ๒๕๖๒ คือ กระเจี๊ยบแดงและฟักทอง นำเสนอโดย นางสาวสุภาวดี สมภาค นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ณ ห้องประชุม ๑ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

 
พิธียกเสาเอกอาคารอเนกประสงค์ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร (Agro-tourism)

 a 1r a 2r

a 3r a 4r

a 5r a 6r

a 7r a 8r

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๙ น. นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประกอบพิธียกเสาเอกอาคารอเนกประสงค์ โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติครบวงจร กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร (Agro-tourism) โดยมี พระครูวิสุทธิสีลากร (หลวงปู่เส็ง วิสุทธสีโล) เจ้าอาวาสวัดปราสาทเยอใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษร่วมในพิธี โดยศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษบูรณาการร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากจังหวัด จำนวน ๙,๖๐๖,๔๐๐ บาท ให้ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ดำเนินการก่อสร้างและครุภัณฑ์ จำนวน ๑๒ รายการ หลังจากเสร็จพิธียกเสาเอก ทางศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมชิมมะม่วงสายพันธุ์ต่าง ๆ จากงานวิจัยการรวบรวมมะม่วงพันธุ์ไทยและพันธุ์ต่างประเทศของศูนย์ฯ

 
พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๑

         s 1

s 4 s 5

s 6 s 3

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ นำข้าราชการและคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมงานพิธีรดน้ำดำหัวขอพร นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เนื่องในวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) ประจำปี ๒๕๖๑ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

 
สงกรานต์ ๒๕๖๑

                1 2

7 6

5 3

4 8

วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และสมัครสมานสามัคคี โดยมีกิจกรรม ไหว้ศาลพระพรหมและพระภูมิ ทำบุญปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป รดน้ำดำหัวขอจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ เปลี่ยนผ้าและสรงน้ำพระสมปรารถนา

 
การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ

a 1r a 2r

a 3r a 4r

a 5r a 7r

a 8r a 6r

วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ” และ “การประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร (Agro-tourism) ของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี นายพรหมลิขิต อุรา นักพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษและคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในด้านการบริการแก่บุคลากรของศูนย์ฯและศูนย์เครือข่ายที่ดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 4