suwit r

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ
การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ

a 1r a 2r

a 3r a 4r

a 5r a 7r

a 8r a 6r

วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ” และ “การประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร (Agro-tourism) ของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี นายพรหมลิขิต อุรา นักพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษและคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในด้านการบริการแก่บุคลากรของศูนย์ฯและศูนย์เครือข่ายที่ดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร

 

 
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field Day)

1 r 2 r

3 r 4 r

5 r 6 r

                 7 r 8 r

วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Kick off วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field Day) ก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านโนนติ้ว อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพาณิชย์กุล ให้เกียรติเป็นประธาน ซึ่งศูนย์ฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ การผลิตขยายไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยซึ่งเป็นจุดผลิตขยายไส้เดือนฝอยของกรมวิชาการเกษตร โดยใช้ห้อง Mini clean room ของกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์หอมแดงอินทรีย์ เช่น สบู่หอมแดง หอมแดงพร้อมใช้ และเทคโนโลยีการผลิตกาแฟแบบครบวงจร

 

 
Agrotourism

p 2 p 3

p 1 p 4

วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ให้การต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ซึ่งได้รับงบประมาณจากจังหวัดศรีสะเกษ ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑

 
ทำบุณตักบาตรปีใหม่และกีฬาสี ๒๕๖๑

ny 2 ny 7

ny 6 ny 8

ny 1 ny 5

วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๑ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในศูนย์ เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของเจ้าหน้าที่ ซึึ่งภายในงานมีกิจกรรมพิเศษ คือ ประกวดร้องเพลง การแสดงรำวงย้อนยุค และจับสลากมอบของรางวัลพิเศษจากทางศูนย์ฯ

 
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและลดต้นทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม

11 3 11 4

11 5 1 1

11 2 11 6

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษโดยนางสาวสุภาวดี สมภาค นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยคณะจัดการฝึกอบรมในโครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและลดต้นทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม เรื่อง "การผลิตหัวพันธุ์หอมแดงสะอาดจากเมล็ด" ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีนางสาวจันทนา โชคพาชื่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ พร้อมตอบข้อซักถามแก่เกษตรกรในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์หอมแดง เพื่อเป็นแนวทางการลดต้นทุนค่าซื้อหัวพันธุ์จากแหล่งปลูกอื่นๆ พร้อมทั้งลดการระบาดของโรคที่ติดมากับหัวพันธุ์ และ นางทิวารัตน์ กุลสุข นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายการผลิตหอมแดงที่มีคุณภาพจากการปลูกด้วยเมล็ด  ณ ห้องประชุม ๒ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

 
วิทยากรบรรยาย ณ ศพก.

        s 2

ss 1 ss 3

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางจิรภา ออสติน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุดใจ ล้อเจริญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำของเกษตรกรเรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

 
จังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

1  2 1 1

1  3 1  4

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านหนองทุมศรีสำราญ ต.ศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ โดยได้ให้บริการนิทรรศการ แจกเอกสารวิชาการ ตอบปัญหาเกี่ยวกับการปลูกพืช แจกต้นกล้ามะเขือเทศ และสาธิตการเปลี่ยนยอดมะม่วงหิมพานต์

 
พืชสวนแห่งชาติครั้งที่ ๑๖

img 3999 img 4022

img 4050 img 4086

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ พืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ "พืชสวนไทยก้าวหน้าด้วยพระบารมี" ระหว่า่งวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารเอกาทศรถ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยนางสาวรัชนี ศิริยาน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รับรางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ เรื่อง มะละกอสายพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และในวันที่ ๑ ธันวาคม ได้มีการศึกษาดูงาน "การผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออก" ที่สวนมะม่วงของนายสายัณห์ บุญยิ่ง เกษตรกรที่ ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร

 
นิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น

112   4                                                        

3 12

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในเนื้อหา ป่าบุ่ง ป่าทาม (Bung Tam) มีความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุกรรมของจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นำผลงานวิจัย เอกสารวิชาการ ต้นมะดันป่า และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมะดันป่า จัดแสดงภายใต้หัวข้อ “ศักยภาพมะดันป่า” ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๔ (ศรีสะเกษ) โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ภายในซุ้มนิทรรศการของจังหวัดศรีสะเกษ

 

 
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

   p1 p2

pt

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ โดยนางจิรภา ออสติน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นำคณะข้าราชการร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ โดยมีนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยที่ทรงคิดค้น "เทคโนโลยีฝนหลวง" เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้พสกนิกรชาวไทย 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 3