ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช

1

2

5

 3

4

6

7

กรมวิชาการเกษตรเปิดรับความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน

2560 ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

เว็บไซต์ www. doa.go.th /  โทรศัพท์ 02 940 7214 / อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

จดหมายส่งถึง สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8

หรือ หน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตรทุกแห่งทั่วประเทศ

14

15

16

 
ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนงานวิจัยและการพัฒนาบุคลากร สถาบันวิจัยพืชสวน

     4 1

    3 2 

    5 6

วันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ พร้อมด้วย นักวิชาการเกษตรของศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนา การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานวิจัย และการพัฒนาบุคลากร สถาบันวิจัยพืชสวน ณ โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.สมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และเชิญวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับมุมมองงานพัฒนาด้านพืชสวนของภาคเอกชน และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในการนี้ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ให้แนวคิดในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่วมงานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

    di dir

    al all

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการและคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ ดร.สมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพืชสวน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเครือข่าย ๑๐ ศูนย์และคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานสัมมนาและเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

    de dg

    pr staff

    ex exh

     วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา "ศรีสะเกษ เดินหน้าเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก" จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อสนองนโยบายขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบอินทรีย์ โดยไม่พึ่งพาสารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี ซึ่งส่งผลดีโดยตรงต่อสุขภาพของเกษตรกร ช่วยลดต้นทุนการผลิต ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ และ นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมฟังการสัมมนาและจัดนิทรรศการสาธิตการผลิตและใช้ไส้เดือนฝอยในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช

    bu off

    all gr

 หลังจากนั้น เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร. สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนข้าราชการเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ โดยมี นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ และพาเยี่ยมชมแปลงสวนของพ่อฯ หลังจากนั้น รมช.เกษตรฯได้ปลูกต้นลำดวนแดงเป็นที่ระลึกบริเวณด้านข้างเรือนกาแฟ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

 
พิธีลงนามถวายพระพร เครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

mo sig

 ev eve

 gr e

eveni even

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในภาคเช้าพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ในภาคค่ำร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี

 
สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๑๑

whvasebu

     si ch

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ได้นำพันธุ์บัวหลวงจากผลงานวิจัย ร่วมจัดกิจกรรมในส่วนของกรมวิชาการเกษตรภายในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด "บัวหลวงงามเลิศสีสรร สาระพันประโยชน์” โดยจัดแสดงบัวหลวง ๑๒ พันธุ์ที่เป็นผลงานวิจัยเด่นของกรมวิชาการเกษตร พร้อมจัดแสดงการใช้ประโยชน์จากบัวหลวงในการเพิ่มมูลค่าแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ สาธิตวิธีการทำผลิตภัณฑ์จากแป้งบัวหลวง เรียนรู้ทักษะการพับดอกบัวสวยงาม ช้อปสินค้าผลิตภัณฑ์จากเมล็ดและส่วนต่างๆ ของบัวหลวง และผลิตภัณฑ์จากเส้นใยบัวหลวง      

 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษร่วมจัดนิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐” ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าศูนย์ฯ ร่วมพิธีเปิดงาน แจกต้นกล้าพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ดี ตลอดจนให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจที่มาร่วมงาน

 phus phu

p ph

ในวันเดียวกันนี้ นางสาวณัฐรดา โสพิลา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นตัวแทนศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

n na

 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

mm tk

ev go

ws nam

               cli mmm

วันที่ ๒๗-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ได้แก่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๑๙๙ รูป ณ บริเวณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี ต.ศรีโนนงาม อ.ศรีรัตนะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง ณ บริเวณหน้าโถงชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชมศูนย์ฯ

pr so

aj ga

po du

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  นางสุนันทา มิตรงาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร (Agro-tourism) แปลงสวนของพ่อ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อศึกษาผลงานวิจัยที่โดดเด่น และการปลูกพืชตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามนโยบายและแผนตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีนายสมพงษ์ สุขเขตต์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางจิรภา ออสติน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวจันทนา โชคพาชื่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวณัฐรดา โสพิลา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนายสุพล สมภูงา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ และพาเยี่ยมชมแปลงสวนของพ่อฯ

 
ตลาดนัดปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ

                   dd dr

 dg ad

วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดนัดปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ ณ สหกรณ์การเกษตร จำกัด (ตลาดกลางบ้านก่อ) ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชราชธานี เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ย สารเคมีเกษตร และพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรมเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โดยนางสาวณัฐรดา โสพิลา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดและจัดแสดงนิทรรศการพร้อมทั้งให้ความรู้ทางวิชาการด้านพืชสวนแก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2