previous arrow
next arrow
Slider
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสอบ
  • การขึ้นบัญชี
  • ข่าวอบรม/ทุน
  • ประกาศ/คำสั่ง

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

ข้าราชการ


พนักงานราชการ

นายปรัชญา วงษา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นางสาวสิริกุล ผ่องใส
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

Image
Image
Image
Image
01

การบันทึกข้อมูลตัวชี้วัด (KPI) ใน DPIS

รายละเอียด
02

แบบหนังสือ

ขอรับรหัสผ่านเข้าระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกรมวิชาการเกษตรใหม่ (DPIS)

รายละเอียด
ปฏิทินการดำเนินงาน

ปฏิทินการดำเนินงาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก

ภาพกิจกรรม

การฝึกอบรม หลักสูตร ศาสตร์พระราชา: การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้
การฝึกอบรม หลักสูตร ศาสตร์พระราชา: การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้
วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต/เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต/เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่
ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร และโรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อสวัสดิการ ครั้งที่ 1/2562
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อสวัสดิการ ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image