ข้าราชการ

พนักงานราชการ

อ่านต่อที่นี่ >>

ข้าราชการ


พนักงานราชการ

แบบสำรวจข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากร
ของกรมวิชาการเกษตร

หนังสือเวียน ที่ กษ 0902/ว 409 
ลงวันที่ 4 กรกฏาคม 2562

QR CODE

แบบหนังสือขอรับรหัสผ่านเข้าระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกรมวิชาการเกษตรใหม่
(DPIS)

ปฏิทินการดำเนินงาน กองการเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกันยายน 2562