ข้าราชการ

พนักงานราชการ

อ่านต่อที่นี่…

ข้าราชการ


พนักงานราชการ

อ่านต่อที่นี่…

แบบสำรวจข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากร
ของกรมวิชาการเกษตร

 

หนังสือเวียน ที่ กษ 0902/ว 409 
ลงวันที่ 4 กรกฏาคม 2562

QR CODE

การสรรหาข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อคัดเลือกประเมินผลงาน
และแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 

หนังสือเวียน ที่ กษ 0902/ว 325
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

หรือ  http://gg.gg/e78oz

แบบหนังสือขอรับรหัสผ่าน
เข้าระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
กรมวิชาการเกษตรใหม่
(DPIS)

iconfinder_Finance_financial_planning_1889194

ปฏิทินการดำเนินงาน กองการเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562