previous arrow
next arrow
Slider

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

ข้าราชการ


พนักงานราชการ

นายปรัชญา วงษา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นางสาวสิริกุล ผ่องใส
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการ “ตู้ปันสุข” เติมเครื่องอุปโภคบริโภค
ในตู้ DOA ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และ
นางสาวสิริกุล ผ่องใส ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ของกองการเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมโครงการ “ตู้ปันสุข” เติมเครื่องอุปโภคบริโภคในตู้ DOA
ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 บริเวณด้านหน้าสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร


การประชุมคณะทำงานปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2563 ผ่านการประชุมแบบทางไกลออนไลน์ (Face time)

วันที่ 3 เมษายน 2563 นางสาวภิญญาภัช ฤทธิแพทย์ เป็นประธานคณะทำงานในการประชุมคณะทำงานปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2563 ผ่านการประชุมแบบทางไกลออนไลน์
(Face time)


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบขอรับทุน
จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 2 – 13 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาบุคคล ร่วมกับ ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอบขอรับทุน มีข้าราชการทั้งจาก
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว จำนวน 28 ราย โดยมี ผศ.พิวัฒน์ หิตากร
ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์ชาวต่างชาติและชาวไทย เป็น
ผู้สอนตลอดหลักสูตร การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้าราชการของกรมฯ
ให้มีความพร้อมในการสอบเพื่อรับทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมาใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจุดอ่อนของข้าราชการในการสมัครเพื่อขอรับทุนคือผลการทดสอบภาษาอังกฤษ การจัดการอบรมนี้จะช่วยให้ข้าราชการที่มีความประสงค์จะสมัครทุน สามารถเตรียมความพร้อมและทำคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษได้ผ่านเกณฑ์มากขึ้น


การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่
ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสิริกุล ผ่องใส ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษาคณะทำงาน และนางสาวภิญญาภัช ฤทธิแพทย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นประธานคณะทำงานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการสื่อสารและสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร


การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานคณะทำงาน และนางสาวสิริกุล ผ่องใส ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รองประธานคณะทำงาน ในการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร


การประชุมคณะทำงานศึกษาสภาพกำลังคนของกรมวิชาการเกษตรเพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ประธานกรรมการ และนางสาวสิริกุล ผ่องใส ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษาคณะทำงาน ในการประชุมคณะทำงานศึกษาสภาพกำลังคนของกรมวิชาการเกษตรเพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 1/2563
ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร