previous arrow
next arrow
Slider
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสอบ
  • การขึ้นบัญชี
  • ข่าวอบรม/ทุน
  • ประกาศ/คำสั่ง

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

ข้าราชการ


พนักงานราชการ

นายปรัชญา วงษา 
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นางสาวสิริกุล ผ่องใส
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Image

01

การบันทึกข้อมูลตัวชี้วัด (KPI) ใน DPIS

รายละเอียด
02

แบบหนังสือ

ขอรับรหัสผ่านเข้าระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกรมวิชาการเกษตรใหม่ (DPIS)

รายละเอียด

ข้อมูลระบบงานภายใน

Image
Image
Image
Image

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

Image
18 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานคณะทำงาน และนางสาวสิริกุล ผ่องใส ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รองประธานคณะทำงาน ในการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

Image
Image
17 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมคณะทำงานศึกษาสภาพกำลังคนของกรมวิชาการเกษตรเพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ประธานกรรมการ และนางสาวสิริกุล ผ่องใส ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษาคณะทำงาน ในการประชุมคณะทำงานศึกษาสภาพกำลังคนของกรมวิชาการเกษตรเพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 1/2563
ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

Image
Image
13 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการสื่อสารและสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของกองการเจ้าหน้าที่

นางสาวสิริกุล ผ่องใส ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษาคณะทำงาน
และนางสาวภิญญาภัช ฤทธิแพทย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นประธานคณะทำงานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการสื่อสารและสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม1 กองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

Image
Image
4 กุมภาพันธ์ 2563

การปฐมนิเทศ ข้าราชการ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

นางวิไลวรรณ พรหมคำ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ ข้าราชการ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีนายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร การปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ ได้รับทราบโอกาสในการพัฒนาตนเอง ความก้าวหน้าในอาชีพราชการและเพื่อให้มีทัศนคติที่ดีและมีแรงจูงใจในการทำงานรับราชการ
ดำเนินการโดย กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่

Image
Image
29 มกราคม 2563

บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง ประสบการณ์จากพี่สู่น้อง และภารกิจของด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง สำนักควบพืชและวัสดุการเกษตร

นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง หัวหน้าด่านตรวจพืช ท่าเรือแหลมฉบัง สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 2563 ของกรมวิชาการเกษตร ในการนี้ได้ให้เกียรติ บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง ประสบการณ์จากพี่สู่น้อง และภารกิจของด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง/สำนักควบพืชและวัสดุการเกษตร พร้อมทั้งนำข้าราชการทั้ง 130 คน ศึกษาดูงาน ณ การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ดำเนินการโดย กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่

Image
Image
7 พฤศจิกายน 2562

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่

นางสาวสิริกุล ผ่องใส ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุม1 กองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร ได้มีการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดในมิติภายนอก ด้านประสิทธิผลปี63 การจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย ปี63 และการจัดทำแผนงาน/โครงการ รายจ่ายประจำปี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี64

Image

ข้อมูลที่น่าสนใจ

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image