ขณะนี้เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสอบ

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

อ่านต่อที่นี่ >>

การขึ้นบัญชี

ข้าราชการ


พนักงานราชการ

ข่าวอบรม/ทุน

ประกาศ/คำสั่ง

แบบสำรวจข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากร
ของกรมวิชาการเกษตร

หนังสือเวียน ที่ กษ 0902/ว 409
ลงวันที่ 4 กรกฏาคม 2562

QR CODE

หรือ  https://forms.gle/48uZkQwrnXHPbQpu6

แบบหนังสือขอรับรหัสผ่านเข้าระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกรมวิชาการเกษตรใหม่
(DPIS)


ดาวน์โหลด

ปฏิทินการดำเนินงาน กองการเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนตุลาคม 2562


คลิกเพื่อดูรายละเอียด


ข่าวกิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

69208890_2092771740823738_4455667337080602624_o

การฝึกอบรมหลักสูตร “ศาสตร์พระราชา :  การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้”
ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร
29 สิงหาคม 2562

68461052_2566274963455713_1599409906513870848_n

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต/
เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่
ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร
และโรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

67877148_357080631881103_3327042711575330816_n

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อสวัสดิการ ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4
ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร
1 สิงหาคม 2562

67968152_357086578547175_7003778675388710912_o

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริม
หลักสูตร “การทำกะหรี่ปั๊บและปั้นขลิบ”
ณ อาคารอบรมด้านมาตรฐานการผลิตพืช
กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช
31 กรกฎาคม 2562

S__406822916

พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2562

big cleanningday2019_๑๙๐๗๒๘_0014

กิจกรรม Big cleaning day
“เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

26 กรกฎาคม 2562


ข่าวกิจกรรมอื่นๆ