แผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

แผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

» ตำแหน่ง ผอ.กลุ่ม/ผอ.ศูนย์/หัวหน้าด่านตรวจพืช/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
» ตำแหน่งประเภทอำนวยการและตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ (ที่ปรับปรุง)

» แผนสืบทอดตำแหน่ง