โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 13 มิถุนายน 2562 ณ อาคารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์จากศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาบุคคล

          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 คณะข้าราชการกรมวิชาการเกษตร จำนวน 25 ราย ได้เข้าร่วม “โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 13 มิถุนายน 2562 ณ อาคารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์จากศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาบุคคล
          โดยวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการ นักวิชาการ มีความรู้ และเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานในเวทีนานาชาติ
และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงาน และการเสนอขอทุนนำเสนอผลงาน  ณ ต่างประเทศ