การปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

          เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสุรเดช  ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้เกียรติเป็นประธานการเปิดงาน “การปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ” ณ ห้องประชุม ๓๑๔ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร โดยมี นางสาวสิริกุล ผ่องใส ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และนางสาวเบญจพร ลัทธิเดช รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคลกองการเจ้าหน้าที่ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๓๒ คน
          ซึ่งการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ถือเป็นกระบวนการหนึ่งในสามที่ข้าราชการ ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ จึงจะสามารถปลดทดลองการปฏิบัติราชการได้ ในการปฐมนิเทศฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงานวิสัยทัศน์พันธกิจโครงสร้างองค์กรผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบความสำคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชนสังคมประเทศชาติได้รับทราบโอกาสในการพัฒนาตนเองโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพราชการเพื่อให้มีทัศนคติที่ดีและมีแรงจูงใจในการทำงานรับราชการ