กิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” กิจกรรม Big cleaning day

          เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยจัดให้มีกิจกรรม Big cleaning day เพื่อให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรร่วมกันทำความสะอาดอาคารสถานที่ ตลอดจนพื้นที่ส่วนกลางให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกในการใช้พื้นที่ ณ กรมวิชาการเกษตร เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯbig cleanningday2019_๑๙๐๗๒๘_0068