การฝึกอบรม หลักสูตร ศาสตร์พระราชา: การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้

          เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางสาวสิริกุล ผ่องใส ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “ศาสตร์พระราชา: การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้” ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเขาใจแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร น้อมนำไปสู่การปฏิบัติและร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นให้มีทัศนคติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในการทำงานราชการเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมีนางสาวเบญจพร ลัทธิเดช ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ บรรยายพิเศษ

70038360_2092771880823724_5676195861764243456_o
69566428_2092772697490309_9045412802839183360_o
69845034_2092772100823702_5856757940450492416_o
69220761_2092772070823705_8057238714629226496_o
69213680_2092773817490197_6802756343166926848_o
69385800_2092773617490217_8168881458866290688_o
69321972_2092773740823538_7585257895114047488_o
69486377_2092772204157025_3033031872083918848_o
69164050_2092772797490299_4991548499637043200_o
70235262_2092773684156877_8136793938586501120_o
69319019_2092773514156894_4285550739117309952_o