วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสิริกุล ผ่องใส ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2562
ณ ห้องประชุม1 กองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร ได้มีการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดในมิติภายนอก ด้านประสิทธิผลปี63 การจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย ปี63 และการจัดทำแผนงาน/โครงการ รายจ่ายประจำปี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี64

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image