ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2562