ประกาศรายชื่อ ชื่อผลงาน เค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนผลงาน ผู้ได้รับการคัดเลือกตาม ว.10

ปี 2562

ชื่อ - สกุลตำแหน่งตำแหน่ง
เลขที่
ต่ำกว่า
สำนัก/กอง
1 ระดับ
สังกัด
ตำแหน่งที่
ขอประเมิน
บันทึก/
บทคัดย่อผลงาน/
เรื่องย่อ
นายชณาดลย์ สัตธณภัทรนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
544ด่านตรวจพืช
ท่าเรือกรุงเทพ
สคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 416
ลว. 8 ก.ค. 2562
นางสาวอรุณี แท่งทองนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
2411กลุ่มวิชาการสวพ.6นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 408
ลว. 4 ก.ค. 2562
นายสำเริง ช่างประเสริฐนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
3036ศวส.จันทบุรีสวส.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 401
ลว. 2 ก.ค. 2562
นางสาวพัชรีวรรณ จงจิตเมตต์นักกีฏวิทยา
ชำนาญการ
883กลุ่มกีฏและสัตววิทยาสอพ.นักกีฏวิทยา
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 400
ลว. 1 ก.ค. 2562
นางสาวพรทิพย์ แย้มสุวรรณนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
3102ด่านตรวจพืชสะเดาสคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 391
ลว. 27 มิ.ย. 2562
นางสาวฐิติมา ปภัสราทรนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
3096ด่านตรวจพืชสังขละบุรีสคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 387
ลว. 27 มิ.ย. 2562
นายสญชัย ขวัญเกื้อนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
2556กลุ่มวิชาการสวพ.7นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 384
ลว. 26 มิ.ย. 2562
นางสาวทัศนีย์ ดวงแย้มนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
1347ศวส.เชียงรายสวส.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 383
ลว. 26 มิ.ย. 2562
นางสาวปภัสรา คุณเลิศนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
1192กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษ
การเกษตร
กปผ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 379
ลว. 24 มิ.ย. 2562
นายไตรเดช ข่ายทองนักวิชาการโรคพืช
ชำนาญการ
948กลุ่มวิจัยโรคพืชสอพ.นักวิชาการโรคพืช
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 371
ลว. 20 มิ.ย. 2562
นายเอกภาพ ป้านภูมิวิศวกรการเกษตร
ปฏิบัติการ
359ศวศ.ขอนแก่นสวศ.วิศวกรการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 360
ลว. 14 มิ.ย. 2562
นางสาวนภา บุญสังข์นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
2526ศวพ.ปราจีนบุรีสวพ.6นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
(ตล.2530)
ศวพ.ปราจีนบุรี
สวพ.6
ที่ กษ 0902/ว 359
ลว. 14 มิ.ย. 2562
นายอุดมศักดิ์ ดวนมีสุขนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
2296ศวร.สุพรรณบุรีสวร.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 358
ลว. 14 มิ.ย. 2562
นางสาววิชญา ศรีสุขนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
1344ศวส.เชียงรายสวส.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 357
ลว. 14 มิ.ย. 2562
นางสาววีรภรณ์ เดชนำบัญชาชัยนักวิชาการโรคพืช
ปฏิบัติการ
949กลุ่มวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว
พืชสวน
กวป.นักวิชาการโรคพืช
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 356
ลว. 14 มิ.ย. 2562
นายสิทธิพร งามมณฑานักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ
3017กลุ่มพัฒนาระบบ
ตรวจสอบคุณภาพ
สินค้า
กมพ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
(ตล.2158)
กลุ่มวิชาการ
สวพ.5
ที่ กษ 0902/ว 354
ลว. 13 มิ.ย. 2562
นายรัชวงศ์ พรหมพันธุ์ใจนักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
261กลุ่มประสานและ
บริหารนโยบาย
สวพ.3นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 351
ลว. 12 มิ.ย. 2562
นายศุภชาติ ธรรมนิติเวทย์นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
1499กลุ่มวิชาการสวพ.2นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 339
ลว. 7 มิ.ย. 2562
น.ส.ปิยะนันท์ วิวัฒน์วิทยานักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
1115กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยากปผ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 327
ลว. 4 มิ.ย. 2562
น.ส.วารีรัตน์ สมประทุมนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
2159กลุ่มวิชาการสวพ.5นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 318
ลว. 31 พ.ค. 2562
น.ส.ศิริลักษณ์ ล้านแก้วนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
2470ศวร.ระยองสวร.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 315
ลว. 30 พ.ค. 2562
น.ส.อรุโณทัย ซาววานักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
1576กลุ่มวิจัยเทคโนโลยี
ชีวภาพทางการเกษตร
สทช.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 314
ลว. 29 พ.ค. 2562
น.ส.รุ่งรวี บุญทั่งนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
2462ศวร.ระยองสวร.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 313
ลว. 29 พ.ค. 2562
น.ส.จิราพรรณ สุขชิตนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
3041ศวป.สุราษฎร์ธานีสวร.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 312
ลว. 29 พ.ค. 2562
นางสุพัตรา ชาวกงจักร์นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
1828ศวพ.กาฬสินธุ์สวพ.3นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 306
ลว. 24 พ.ค. 2562
นายณัฐพงศ์ ศรีสมบัตินักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
1074กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยากปผ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 288
ลว. 14 พ.ค. 2562
น.ส.สิริพร เหลืองสุชนกุลนักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
1189กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษ
การเกษตร
กปผ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 274
ลว. 3 พ.ค. 2562
นางเนาวรัตน์ ตั้งมั่นคงวรกูลนักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
1250กลุ่มพัฒนา
การตรวจสอบพืช
และปัจจัยการผลิต
สวพ.1นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 273
ลว. 3 พ.ค. 2562
นายวีระสิงห์ แสงวรรณนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
1270กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษ
การเกษตร
กปผ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 253
ลว. 22 เม.ย. 2562
น.ส.บุญพา ชูผอมนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
2712กลุ่มวิชาการสวพ.8นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 247
ลว. 19 เม.ย. 2562
นายศิริชัย ถาวรนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
793ด่านตรวจพืชไปรษณีย์สคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
(ตล.690)
ด่านตรวจพืช
ท่าเรือแหลมฉบัง
สคว.
ที่ กษ 0902/ว 246
ลว. 19 เม.ย. 2562
นายมณเทียน แสนดะหมื่นนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
1454ศวพ.แม่ฮ่องสอนสวพ.1นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 244
ลว. 18 เม.ย. 2562
นายยรรยง พันธ์พฤกษ์นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
347กลุ่มสถิติการเกษตรศทส.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 236
ลว.10 เม.ย. 2562
น.ส.วิชุตา ควรหัตร์นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
3079กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษ
การเกษตร
กปผ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 233
ลว.9 เม.ย. 2562
น.ส.สิริพร มะเจี่ยวนักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
1248กลุ่มพัฒนา
การตรวจสอบพืช
และปัจจัยการผลิต
สวพ.1นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 214
ลว. 28 มี.ค. 2562
นางกัลยา เกาะกากลางนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
1801 ศวพ.ลำปางสวพ.1นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 211
ลว. 28 มี.ค. 2562
น.ส.ศศิณิฎา คงแช่มดีนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
1174กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษ
การเกษตร
กปผ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 210
ลว. 28 มี.ค. 2562
นางศยามล แก้วบรรจงนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
2821ศวพ.สงขลาสวพ.8นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 196
ลว. 22 มี.ค. 2562
นายภูวสินธ์ ชูสินธ์นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
1187กลุ่มพัฒนา
ระบบตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า
กมพ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 195
ลว. 25 มี.ค. 2562
นายชรินทร์ พุกเกษมนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
784ด่านตรวชพืช
ท่าเรือกรุงเทพ
สคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 192
ลว. 21 มี. ค. 2562
น.ส.สุรีย์พร บัวอาจนักวิชาการโรคพืช
ชำนาญการ
942กลุ่มวิจัยโรคพืชสอพ.นักวิชาการโรคพืช
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 183
ลว. 19 มี.ค. 2562
นางณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
3085กลุ่มกีฏและสัตววิทยาสอพ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 163
ลว. 12 มี.ค. 2562
นายวุฒิชัย กากแก้วนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
1842ศวพ.มุกดาหารสวพ.3นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 154
ลว. 7 มี.ค. 2562
น.ส.สุวรรณี ศรีทองอินทร์นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
1923ศวพ.กาญจนบุรีสวพ.5นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ ว 151
ลว. 7 มี.ค. 2562
นางยอดหญิง สอนสุภาพนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
206กลุ่มวิจัยอนุสัญญา
ไซเตสด้านพืช
สคพ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 139
ลว. 4 มี.ค. 2562
นางแขจรรยา สีระแก้วนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
3112ด่านตรวจพืช
ท่าอากาศยานภูเก็ต
สคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 130
ลว. 26 ก.พ. 2562
น.ส.สุวลักษมิ์ ไชยทองนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
1140กลุ่มวิจัยเกษตรเคมีกปผ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 124
ลว. 22 ก.พ. 2562
น.ส.เพชรรัตน์ ศิริวินักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
1151 กลุ่มวิจัยเกษตรเคมีกปผ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 123
ลว. 22 ก.พ. 2562
น.ส.พชร เมินหานักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
1171กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษ
การเกษตร
กปผ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 122
ลว. 22 ก.พ. 2562
นายปณิพัท กฤษสมัครนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
199กลุ่มวิจัยการคุ้มครอง
พันธุ์พืช
สคพ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 106
ลว. 13 ก.พ. 2562
น.ส.พนารัตน์ เสรีทวีกุลนักวิชาการเผยแพร่
ชำนาญการ
54กลุ่มประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่
สลก.นักวิชาการเผยแพร่
ชำนาญการพิเศษ
(ตล.51)
ส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 98
ลว. 12 ก.พ. 2562
นางนันท์นภัส เมืองจันทร์นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
1744 ศวย.หนองคาย
(ปฏิบัติงาน
ศคย.สงขลา)
สวย.
(กกย.)
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 93
ลว. 7 ก.พ. 2562
นายสาคร รจนัยนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
501ศวร.อุบลราชธานีสวร.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 91
ลว. 7 ก.พ. 2562
น.ส.วาเลนไทน์ เจือสกุลนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
1168กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษ
การเกษตร
กปผ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 88
ลว. 7 ก.พ. 2562
นางชญาดา ดวงวิเชียรนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
2313ศวพ.ปทุมธานีสวพ.5นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 86
ลว. 6 ก.พ. 2562
น.ส.วิริญญา ตนพยอมนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
236กลุ่มแผนงาน
และวิเคราะห์
งบประมาณ
กผง.นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 85
ลว. 6 ก.พ. 2562
นายกิตติพัฒน์ ใจซื่อนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
753กลุ่มสารวัตรเกษตรสคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 83
ลว. 5 ก.พ. 2562
น.ส.ผดุงรัตน์ ธูปเมืองนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
3072กลุ่มพัฒนา
ระบบตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า
กมพ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 80
ลว. 5 ก.พ. 2562
น.ส.กนกอร บุญพานักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
1106กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยากปผ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 79
ลว. 5 ก.พ. 2562
น.ส.นูรอาดีลัฮ เจะโดนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
2553 ศวพ.ปัตตานีสวพ.8นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 64
ลว. 25 ม.ค. 2562
น.ส.ดารากร เผ่าชูนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
2594ศวส.ชุมพรสวส.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 55
ลว. 23 ม.ค. 2562
น.ส.หยกทิพย์ สุดารีย์นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
2588ศวส.ชุมพรสวส.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 54
ลว. 23 ม.ค. 2562
น.ส.ฐิตาภรณ์ รัดรินนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
3071กลุ่มพัฒนา
ระบบตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า
กมพ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 47
ลว. 23 ม.ค. 2562
น.ส.ณัฐพร ฉันทศักดานักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
3077กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษ
การเกษตร
กปผ.นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 46
ลว. 22 ม.ค. 2562
น.ส.ศุภกาญจน์ พระเพชรนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
270 กพร.กพร.นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 45
ลว. 22 ม.ค. 2562
นายณัฐนัย ตั้งมั่นคงวรกูลนักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
810กลุ่มพัฒนา
การตรวจสอบพืช
และปัจจัยการผลิต
สวพ.1นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 44
ลว. 22 ม.ค. 2562
นายชูชาติ บุญศักดิ์นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
2274ศวร.ชัยนาทสวร.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 27
ลว. 10 ม.ค. 2562
นายอำนาจ รุ่งจรูญ นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
749 กลุ่มสารวัตรเกษตรสคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 7
ลว. 4 ม.ค. 2562
น.ส.บุณฑริก ฉิมชาตินักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
493 กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยากปผ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 2
ลว. 2 ม.ค. 2562
นายสนธยา ขำติ๊บนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
3055 กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยากปผ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 2
ลว. 2 ม.ค. 2562


ประกาศรายชื่อฯ ก่อนปี 2562

ชื่อ - สกุลตำแหน่งตำแหน่ง
เลขที่
ต่ำกว่า
สำนัก/กอง
1 ระดับ
สังกัด
ตำแหน่งที่
ขอประเมิน
บันทึก/
บทคัดย่อผลงาน/
เรื่องย่อ
นางพิมพ์ใจ จำนงค์วงษ์นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
24กลุ่มสารบรรณสลก.
(ปฏิบัติงาน
ศวม.เชียงใหม่
กวม.)
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 940
ลว. 24 ธ.ค. 2561
นางสาวรุ่งนภา ทองเคร็งนักวิชาการโรคพืช
ปฏิบัติการ
959กลุ่มวิจัยโรคพืชสอพ.นักวิชาการโรคพืช
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 884
ลว. 29 พ.ย. 2561
นายอภิรัชต์ สมฤทธิ์นักวิชาการโรคพืช
ชำนาญการ
929กลุ่มวิจัยโรคพืชสอพ.นักวิชาการโรคพืช
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 207
ลว. 31 มี.ค. 2560
นางสาวกาญจนา พฤษพันธ์นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
215กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์
และพิพิธภัณฑ์พืช
สคพ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 127
ลว. 6 มี.ค. 2560
นางสาววราภรณ์ ทองพันธ์นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
200กลุ่มวิจัยการคุ้มครอง
พันธุ์พืช
สคพ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 101
ลว. 21 ก.พ. 2560
นายพรเทพ ท้วมสมบุญนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
155กลุ่มวิจัยอนุสัญญา
ไซเตสด้านพืช
สคพ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 100
ลว. 21 ก.พ. 2560
นางสาวยุรวรรณ อนันตนมณีนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
970กลุ่มบริหารศัตรูพืชสอพ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 41
ลว. 26 ม.ค. 2560
นายสิริชัย สาธุวิจารณ์นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
964กลุ่มบริหารศัตรูพืชสอพ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 724

ลว. 19 ธ.ค. 2559
นายนพรัตน์ บัวหอมนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
766กลุ่มบริการส่งออก
สินค้าเกษตร
สคว.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 724
ลว. 19 ธ.ค. 2559
นางสาววรรษมน มงคลนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
2267ศวร.ชัยนาทสวร.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 724
ลว. 19 ธ.ค. 2559
นางสาวอุดมพร สุพคุตร์นักวิชาการเผยแพร่
ชำนาญการ
51กลุ่มประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่
สลก.นักวิชาการเผยแพร่
ชำนาญการพิเศษ
(ตล.624)
ส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 720
ลว. 19 ธ.ค. 2559
นางสาวชนินทร ดวงสอาดนักวิชาการโรคพืช
ปฏิบัติการ
925กลุ่มวิจัยโรคพืชสอพ.นักวิชาการโรคพืช
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 647
ลว. 16 พ.ย. 2559
นายวานิช คำพานิชนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
757กลุ่มวิจัยการกักกันพืชสอพ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 623
ลว. 7 พ.ย. 2559
นางสาวณัฏฐิรา แกล้วกล้าหาญนักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
1995กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบ
พืชและปัจจัยการผลิต
สวพ.3นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 391
ลว. 6 ก.ค. 2559
นางสาวทิพวรรณ กันหาญาตินักวิชาการโรคพืช
ปฏิบัติการ
957กลุ่มวิจัยโรคพืชสอพ.นักวิชาการโรคพืช
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 391
ลว. 6 ก.ค. 2559
นางวรัญญา มาลีนักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
329กลุ่มวิจัยการกักกันพืชสอพ.นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 391
ลว. 6 ก.ค. 2559
นางสาวบูรณี พั่ววงษ์แพทย์นักวิชาการโรคพืช
ชำนาญการ
956กลุ่มวิจัยโรคพืชสอพ.นักวิชาการโรคพืช
ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 387
ลว. 6 ก.ค. 2559
นายประพฤติ จิตสมานนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
300กลุ่มระบบเครือข่าย
และคอมพิวเตอร์
ศทส.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 888
ลว. 14 ธ.ค. 2558
นางอัครชาพรรณ กวางแก้วนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
303กลุ่มระบบเครือข่าย
และคอมพิวเตอร์
ศทส.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่
และส่วนราชการเดิม
ที่ กษ 0902/ว 140
ลว. 13 มี.ค. 2557