ประกาศรายชื่อ ชื่อผลงาน เค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนผลงาน ผู้ได้รับการคัดเลือกตาม ว.10

ชื่อ-สกุลตำแหน่งเลขที่
ตำแหน่ง
ต่ำกว่า
สำนัก/กอง
1 ระดับ
สังกัด
ตำแหน่งที่
ขอประเมิน
บันทึกข้อความ/
บทคัดย่อผลงาน/
เรื่องย่อ
นายชรินทร์
พุกเกษม
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
784ด่านตรวชพืช
ท่าเรือกรุงเทพ
สคว.ตำแหน่ง
เลขที่และ
ส่วนราชการ
เดิม
ที่ กษ 0902/ว 192
ลว. 21 มี. ค. 62
น.ส.สุรีย์พร
บัวอาจ
นักวิชาการโรคพืช
ชำนาญการ
942กลุ่มวิจัยโรคพืชสอพ.ตำแหน่ง
เลขที่และ
ส่วนราชการ
เดิม
ที่ กษ 0902/ว 183
ลว.19 มี.ค. 62
นางณัฏฐิณี
ศิริมาจันทร์
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
3085กลุ่มกีฏและ
สัตววิทยา
สอพ.ตำแหน่ง
เลขที่และ
ส่วนราชการ
เดิม
ที่ กษ 0902/ว 163
ลว.12 มี.ค. 62
นายวุฒิชัย
กากแก้ว
นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
1842ศวพ.มุกดาหารสวพ.3ตำแหน่ง
เลขที่และ
ส่วนราชการ
เดิม
ที่ กษ 0902/ว 154
ลว.7 มี.ค. 62
น.ส.สุวรรณี
ศรีทองอินทร์
นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
1923ศวพ.กาญจนบุรีสวพ.5ตำแหน่ง
เลขที่และ
ส่วนราชการ
เดิม
ที่ กษ 0902/ ว 151
ลว.7 มี.ค. 62
นางยอดหญิง
สอนสุภาพ
นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
206กลุ่มวิจัย
อนุสัญญาไซเตส
ด้านพืช
สคพ.ตำแหน่ง
เลขที่และ
ส่วนราชการ
เดิม
ที่ กษ 0902/ว 139
ลว.4 มี.ค. 62
นางแขจรรยา
สีระแก้ว
นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
3112ด่านตรวจพืช
ท่าอากาศยาน
ภูเก็ต
สคว.ตำแหน่ง
เลขที่และ
ส่วนราชการ
เดิม
ที่ กษ 0902/ว 130
ลว.26 ก.พ. 62
น.ส.สุวลักษมิ์
ไชยทอง
นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
1140กลุ่มวิจัย
เกษตรเคมี
กปผ.ตำแหน่ง
เลขที่และ
ส่วนราชการ
เดิม
ที่ กษ 0902/ว 124
ลว.22 ก.พ. 62
น.ส.เพชรรัตน์
ศิริวิ
นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
1151 กลุ่มวิจัย
เกษตรเคมี
กปผ.ตำแหน่ง
เลขที่และ
ส่วนราชการ
เดิม
ที่ กษ 0902/ว 123
ลว.22 ก.พ. 62
น.ส.พชร
เมินหา
นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
1171กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษ
การเกษตร
กปผ.ตำแหน่ง
เลขที่และ
ส่วนราชการ
เดิม
ที่ กษ 0902/ว 122
ลว.22 ก.พ. 62
นายปณิพัท
กฤษสมัคร
นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
199กลุ่มวิจัย
การคุ้มครอง
พันธุ์พืช
สคพ.ตำแหน่ง
เลขที่และ
ส่วนราชการ
เดิม
ที่ กษ 0902/ว 106
ลว.13 ก.พ. 62
น.ส.พนารัตน์
เสรีทวีกุล
นักวิชาการเผยแพร่
ชำนาญการ
54กลุ่มประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่
สลก.ตำแหน่ง
เลขที่ 51
ส่วนราชการ
เดิม
ที่ กษ 0902/ว 98
ลว.12 ก.พ. 62
นางนันท์นภัส
เมืองจันทร์
นักจัดการ
งานทั่วไป
ปฏิบัติการ
1744 ศวย.หนองคาย
(ปฏิบัติงาน
ศคย.สงขลา)
สวย.
(กกย.)
ตำแหน่ง
เลขที่และ
ส่วนราชการ
เดิม
ที่ กษ 0902/ว 93
ลว.7 ก.พ. 62
นายสาคร
รจนัย
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
501ศวร.อุบลราชธานีสวร.ตำแหน่ง
เลขที่และ
ส่วนราชการ
เดิม
ที่ กษ 0902/ว 91
ลว.7 ก.พ. 62
น.ส.วาเลนไทน์
เจือสกุล
นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
1168กลุ่มวิจัยวัตถุ
มีพิษการเกษตร
กปผ.ตำแหน่ง
เลขที่และ
ส่วนราชการ
เดิม
ที่ กษ 0902/ว 88
ลว.7 ก.พ. 62
นางชญาดา
ดวงวิเชียร
นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
2313ศวพ.ปทุมธานีสวพ.5ตำแหน่ง
เลขที่และ
ส่วนราชการ
เดิม
ที่ กษ 0902/ว 86
ลว.6 ก.พ. 62
น.ส.วิริญญา
ตนพยอม
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
236กลุ่มแผนงาน
และวิเคราะห์
งบประมาณ
กผง.ตำแหน่ง
เลขที่และ
ส่วนราชการ
เดิม
ที่ กษ 0902/ว 85
ลว.6 ก.พ. 62
นายกิตติพัฒน์
ใจซื่อ
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
753กลุ่มสารวัตร
เกษตร
สคว.ตำแหน่ง
เลขที่และ
ส่วนราชการ
เดิม
ที่ กษ 0902/ว 83
ลว.5 ก.พ. 62
น.ส.ผดุงรัตน์
ธูปเมือง
นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
3072กลุ่มพัฒนา
ระบบตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า
กมพ.ตำแหน่ง
เลขที่และ
ส่วนราชการ
เดิม
ที่ กษ 0902/ว 80
ลว.5 ก.พ. 62
น.ส.กนกอร
บุญพา
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
1106กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยากปผ.ตำแหน่ง
เลขที่และ
ส่วนราชการ
เดิม
ที่ 0902/ว 79
ลว.5 ก.พ. 62
น.ส.นูรอาดีลัฮ
เจะโด
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
2553 ศวพ.ปัตตานีสวพ.8ตำแหน่ง
เลขที่และ
ส่วนราชการ
เดิม
ที่ กษ 0902/ว 64
ลว.25 ม.ค. 62
น.ส.ดารากร
เผ่าชู
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
2594ศวส.ชุมพรสวส.ตำแหน่ง
เลขที่และ
ส่วนราชการ
เดิม
ที่ กษ 0902/ว 55
ลว. 23 ม.ค. 62
น.ส.หยกทิพย์
สุดารีย์
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
2588ศวส.ชุมพรสวส.ตำแหน่ง
เลขที่และ
ส่วนราชการ
เดิม
ที่ กษ 0902/ว 54
ลว.23 ม.ค. 62
น.ส.ฐิตาภรณ์
รัดริน
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
3071กลุ่มพัฒนาระบบ
ตรวจสอบคุณภาพ
สินค้า
กมพ.ตำแหน่ง
เลขที่และ
ส่วนราชการ
เดิม
ที่ กษ 0902/ว 47
ลว.23 ม.ค. 62
น.ส.ณัฐพร
ฉันทศักดา
นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ
3077กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษ
การเกษตร
กปผ.ตำแหน่ง
เลขที่และ
ส่วนราชการ
เดิม
ที่ กษ 0902/ว 46
ลว.22 ม.ค. 62
น.ส.ศุภกาญจน์
พระเพชร
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
270 กพร.กพร.ตำแหน่ง
เลขที่และ
ส่วนราชการ
เดิม
ที่ กษ 0902/ว 45
ลว.22 ม.ค. 62
นายณัฐนัย
ตั้งมั่นคงวรกูล
นักวิทยาศาสตร์
ชำนาญการ
810กลุ่มพัฒนา
การตรวจสอบพืช
และปัจจัยการผลิต
สวพ.1ตำแหน่ง
เลขที่และ
ส่วนราชการ
เดิม
ที่ กษ 0902/ว 44
ลว.22 ม.ค. 62
นายชูชาติ
บุญศักดิ์
นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ
2274ศวร.ชัยนาทสวร.ตำแหน่ง
เลขที่และ
ส่วนราชการ
เดิม
ที่ กษ 0902/ว 27
ลว.10 ม.ค. 62
นายอำนาจ
รุ่งจรูญ
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
749 กลุ่มสารวัตรเกษตรสคว.ตำแหน่ง
เลขที่และ
ส่วนราชการ
เดิม
ที่ กษ 0902/ว 7
ลว.4/1/2562
น.ส.บุณฑริก
ฉิมชาติ
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
493 กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยากปผ.ตำแหน่ง
เลขที่และ
ส่วนราชการ
เดิม
ที่ กษ 0902/ว 2
ลว.2 ม.ค. 62
นายสนธยา
ขำติ๊บ
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
3055 กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยากปผ.ตำแหน่ง
เลขที่และ
ส่วนราชการ
เดิม
ที่ กษ 0902/ว 2
ลว.2 ม.ค. 62