รายงานสรุปความเคลื่อนไหวและบรรจุแต่งตั้ง

 1. รายงานความเคลื่อนไหวในการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ ตารางเรียกบรรจุ
 2. ตารางเรียกบรรจุ  
 3. รายงานสรุปคำสั่ง
  คำสั่งย้ายข้าราชการ
   คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
   คำสั่งรับโอนข้าราชการ
   คำสั่งให้โอนข้าราชการ
  คำสั่งบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการกลับเข้ารับราชการ
   คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินตามคุณวุฒิ
  รายชื่อข้าราชการบรรจุใหม่ เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
   การลาออกของข้าราชการ
   คำสั่งเลื่อนข้าราชการ
 4. การดำเนินการ
  การดำเนินการย้ายข้าราชการ
  การดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
  การดำเนินการรับโอนข้าราชการ
  การดำเนินการให้โอนข้าราชการ
  การดำเนินการประกาศข้าราชการบรรจุใหม่ เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  การประเมินผลงานทางวิชาการ
  การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ