เชื่อมโยงเว็บไซต์

ocsc 
 opdc
 igpthai

กองการเจ้าหน้าที่, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting

 

 
 
  
 ประกาศรายชื่อ ชื่อผลงาน เค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนผลงาน ผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะขอประเมิน
 
ผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
 
(ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา)
 
 
 

             

               ชื่อ-สกุล

 
             ตำแหน่ง/สังกัด       ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอคัดเลือก

      น.จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

      (ตำแหน่งเลขที่ 1744)

      ศวย.หนองคาย 

      สวย.

       น.เกษตรชำนาญการพิเศษ

      (ตำแหน่งเลขที่ 2636)

      กลุ่มวิจัย

      ศวย.สุราษฎร์ธานี

      สวพ.7