เชื่อมโยงเว็บไซต์

ocsc 
 opdc
 igpthai

กองการเจ้าหน้าที่, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting

 

 
 
  
 ประกาศรายชื่อ ชื่อผลงาน เค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนผลงาน ผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะขอประเมิน
 
ผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
 
(ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา)
 
 
 

             

               ชื่อ-สกุล

 
             ตำแหน่ง/สังกัด       ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอคัดเลือก

      น.เกษตรชำนาญการ

      (ตำแหน่งเลขที่ 2425)

      ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี 

      สวพ.6

      น.เกษตรชำนาญการพิเศษ

      (ตำแหน่งเลขที่ 2409)

      กลุ่มวิชาการ

      ศวย.สุราษฎร์ธานี

      สวพ.6