เชื่อมโยงเว็บไซต์

ocsc 
 opdc
 igpthai

กองการเจ้าหน้าที่, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting

ประกาศรายชื่อ ชื่อผลงาน เค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนผลงาน ผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะขอประเมิน

 
ผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
 
(ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา)
 
 
 
             
                         ชื่อ-สกุล
 
       ตำแหน่ง/สังกัด       ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอคัดเลือก
 
   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ   
   (ตำแหน่งเลขที่ 1083) 
   กลุ่มงานวิจัยปฐพีกายภาพ
   กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา
   สปผ.
 
   นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ   
   (ตำแหน่งเลขที่ 1083) 
   กลุ่มงานวิจัยปฐพีกายภาพ
   กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา
   สปผ.