กองการเจ้าหน้าที่
ชั้น 4 ตึกกสิกรรม
กรมวิชาการเกษตร
50 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

รายงานความเคลื่อนไหว

 icon world รายงานความเคลื่อนไหวในการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ
 icon world ตารางเรียกบรรจุ
 icon world รายงานสรุปคำสั่ง
  Math greater than icon คำสั่งย้ายข้าราชการ
Math greater than icon คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
Math greater than icon คำสั่งรับโอนข้าราชการ
Math greater than icon คำสั่งให้โอนข้าราชการ
Math greater than icon คำสั่งบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการกลับเข้ารับราชการ
Math greater than icon คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
Math greater than icon รายชื่อข้าราชการบรรจุใหม่เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
Math greater than icon การลาออกของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
Math greater than icon คำสั่งเลื่อนข้าราชการ
     
 icon world การดำเนินการ
  Math greater than icon การดำเนินการย้ายข้าราชการ
Math greater than icon การดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
Math greater than icon การดำเนินการรับโอนข้าราชการ
Math greater than icon การดำเนินการให้โอนข้าราชการ
Math greater than icon ารดำเนินการประกาศข้าราชการบรรจุใหม่ เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
Math greater than icon การประเมินผลงานทางวิชาการ
Math greater than icon การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ