เชื่อมโยงเว็บไซต์

ocsc 
 opdc
 igpthai

กองการเจ้าหน้าที่, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting

 

 
 
 
 ประกาศรายชื่อ ชื่อผลงาน เค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนผลงาน ผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะขอประเมิน
 
ผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
 
(ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา)
 
 
 

 

ชื่อ-สกุล

 
              ตำแหน่ง/สังกัด         ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอคัดเลือก  
 1. นายธนวัฒน์ เสนเผือก
     นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
     (ตำแหน่งเลขที่ 1649)  
     กลุ่มบริการวิชาการ     
     ศบป.อุดรธานี
     สวพ.3
     
     นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
     (ตำแหน่งเลขที่ 1649)  
     กลุ่มบริการวิชาการ     
     ศบป.อุดรธานี
     สวพ.3