เชื่อมโยงเว็บไซต์

ocsc 
 opdc
 igpthai

กองการเจ้าหน้าที่, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting

 

 
 
 ประกาศรายชื่อ ชื่อผลงาน เค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนผลงาน ผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะขอประเมิน
 
ผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
 
(ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา)
 
 
 

 

ชื่อ-สกุล

 
              ตำแหน่ง/สังกัด                  ตำแหน่ง/สังกัดที่ขอคัดเลือก  
 1.นางสาวมาลัยพร เชื้อบัณฑิต
 
     นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ    
     (ตำแหน่งเลขที่ 2488)  
     กลุ่มวิจัย
     ศวส.จันทบุรี
     สวส.
 
    
     นักวิชาการเกษตรชำนาญการ    
     (ตำแหน่งเลขที่ 2488)  
     กลุ่มวิจัย
     ศวส.จันทบุรี
     สวส.
 
2. นางสาวธิดากุญ แสนอุดม
     
     นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
     (ตำแหน่งเลขที่  211)
     กลุ่มวิจัยเพื่อคุ้มครองพันธุ์พืช
     กคพ.
 
     นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
     (ตำแหน่งเลขที่  211)
     กลุ่มวิจัยเพื่อคุ้มครองพันธุ์พืช
     กคพ.
3. นางสาวขนิษฐา วงษ์นิกร
    
     นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ          
     (ตำแหน่งเลขที่ 2484)             
     กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืช
     และปัจจัยการผลิต     
     สวพ.6
 
   
     นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ          
     (ตำแหน่งเลขที่ 2484)             
     กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืช
     และปัจจัยการผลิต     
     สวพ.6