กองการเจ้าหน้าที่
ชั้น 4 ตึกกสิกรรม
กรมวิชาการเกษตร
50 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 กองการเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่

(ก) บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงานของกรม

(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและการพัฒนาระบบคุณธรรมของกรม

(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย