กองการเจ้าหน้าที่
ชั้น 4 ตึกกสิกรรม
กรมวิชาการเกษตร
50 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 

หน้าที่
icon world สรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรวมทั้งดำเนินการสอบ 
icon world การแต่งตั้ง การโยกย้าย การโอน และการกลับเข้ารับราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
icon world ดำเนินการเกี่ยวกับการลาออกของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
icon world ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลและการเลื่อนระดับ

 

งานที่รับผิดชอบ
icon world การสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
icon world การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
icon world การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้/ผู้คัดเลือกได้
icon world การบรรจุเข้ารับราชการ
icon world การย้ายข้าราชการ
icon world การย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น
icon world การให้โอน
icon world การรับโอน
icon world การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุุฒิ
icon world การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนระดับ