เชื่อมโยงเว็บไซต์

ocsc 
 opdc
 igpthai

กองการเจ้าหน้าที่, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting

                               กลุ่มทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล

  มีหน้าที่ 

 

ควบคุมทะเบียนประวัติ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ และดำเนินการพัฒนา

เกี่ยวกับสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล

 

ศึกษา วิเคราะห์และประมวลรายงาน สถิติ ข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

เพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคล

 

ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่ารักษาพยาบาล

   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 • 

ขั้นตอนการจัดทำ ก.พ.7 ของข้าราชการใหม่  

 •

ขั้นตอนการจัดส่งประวัติ ก.พ. 7 ให้สำนักงาน ก.พ. 

 •

ดำเนินการเกี่ยวกับการบันทึกคำสั่งการ  บรรจุ  เลื่อนระดับ  ย้าย  โอน  ลาออก การเลื่อนขั้นเงิน

เดือนและค่าจ้างประจำ ฯลฯ

 •

การแก้ไขวัน  เดือน  ปีเกิด  ของข้าราชการ

 •

การแก้ไขทะเบียนประวัติเนื่องจากจดทะเบียนสมรสของข้าราชการ

 •

การดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาของข้าราชการ

 •

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  ของข้าราชการในประวัติ 

 •

การดำเนินการเรื่องถึงแก่กรรมของข้าราชการ

 •

ดำเนินการเกี่ยวกับแจ้งการสมรสการหย่า  แจ้งการตาย  การแก้ไขวัน  เดือน  ปีเกิด

เพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาของลูกจ้างประจำ

 •

ขั้นตอนการทำงานของการบันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประวัติ

 •

การดำเนินการการขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานของรัฐ

 

    กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

 

 • 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ.2548   

 

     คู่มือการใช้

 

 • 

โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS 4.0) (การบริหารผลการปฏิบัติราชการ

และเลื่อนเงินเดือน)

   

 

     ดาวน์โหลด

 

 

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย

 

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย

 

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด

 

แบบหนังสือทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานของรัฐ

 •

แบบหนังสือการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ

 •

แบบฟอร์มสรุปวันลา

   

 

     ติดต่อกลุ่มทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล              

         

          0-2561-4887  และ 0-2579-0151-7 ต่อ 155   

         0-2561-4887     

           ที่อยู่  กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร  ตึกกสิกรรม  ชั้น 4

                    เลขที่ 50  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

   E-mail : tabiandoa@gmail.com