ชื่อ ตำแหน่ง สังกัด รายละเอียด
นางวาสนา สุขสำราญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ(ตำแหน่งเลขที่ 1735) ศวพ.
หนองคาย
บันทึก/รายละเอียดบทคัดย่
นายกิติพร  เจริญสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ(ตำแหน่งเลขที่ 1863) ศวพ.
สกลนคร
บันทึก/รายละเอียดบทคัดย่อ
นายอุทัย  ศรีทานนท์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ(ตำแหน่งเลขที่ 1835) ศวพ.
มุกดาหาร
บันทึก/รายละเอียดบทคัดย่อ
นายสิรณ์วิชญ์  วิทยวรรณกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ(ตำแหน่งเลขที่ 261) สวพ.3 บันทึก/รายละเอียดบทคัดย่อ
นางสาวอนงค์นาฏ พรหมทะสาร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(ตำแหน่งเลขที่ 1818) ศวพ.เลย บันทึก/รายละเอียดบทคัดย่อ
นางสาวณัฏฐ์ชยธร  ขัตติยะพุฒิเมธ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ 2228) สวพ.3 บันทึก/รายละเอียดบทคัดย่อ
นางสุพัตรา  ชาวกงจักร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ 1828) สวพ.3 บันทึก/รายละเอียดบทคัดย่อ
นางสุภาพร  สิงคลีบุตร       นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ 1657)
สวพ.3 บันทึก/รายละเอียดบทคัดย่อ
นางวัชราพร  ศรีสว่างวงศ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ 1662) สวพ.3 บันทึก/รายละเอียดบทคัดย่อ
นางสาวกาญจนา  คำปุทา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ 1808) สวพ.3 บันทึก/รายละเอียดบทคัดย่อ
นางศศิธร  ประพรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 1815) สวพ.3 บันทึก/รายละเอียดบทคัดย่อ