เชื่อมโยงเว็บไซต์

ocsc 
 opdc
 igpthai


ชื่อ ตำแหน่ง สังกัด รายละเอียด
นางสาวบุญปิยธิดา คล่องแคล่ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(ตำแหน่งเลขที่ 2561) ศวพ.กส.เชียงราย บันทึก/รายละเอียดบทคัดย่อ
นายรณรงค์  คนชม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ(ตำแหน่งเลขที่ 2014) ศวพ.แพร่ บันทึก/รายละเอียดบทคัดย่อ
นางนงนุช สุริยะรังษี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ(560) สวพ.1 บันทึก/รายละเอียดบทคัดย่อ
นายอดุลย์  ขัดสีใส นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(ตำแหน่งเลขที่ 1713) สวพ.1 บันทึก/รายละเอียดบทคัดย่อ
นายธเนศวร์  สีระแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏินับัติการ(ตำแหน่งเลขที่ 1257) สวพ.1 บันทึก/รายละเอียดบทคัดย่อ
นายสมเพชร  เจริญสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ(ตำแหน่งเลขที่ 1232) สวพ.1 บันทึก/รายละเอียดบทคัดย่อ
นางสาวศิวพร  แสงภัทรเนตร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(ตำแหน่งเลขที่ 1224) สวพ.1 บันทึก/รายละเอียดบทคัดย่อ
นางศิริลักษณ์ อินทะวงศ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(ตำแหน่งเลขที่ 1449) ศวพ.เชียงใหม่ บันทึก/รายละเอียดบทคัดย่
นางสาวสิริพร  มะเจี่ยว นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ตำแหน่งเลขที่ 1248) สวพ.1 บันทึก/รายละเอียดบทคัดย่อ
นางนารีรัตน์ โนวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ(เลขที่ 1240) สวพ.1 บันทึุก/รายละเอียดบทคัดย่อ
นางสาวสุทธินี  ลิขิตตระกูลรุ่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(ตำแหน่งเลขที่ 1239) สวพ.1 บันทึก/รายละเอียดบทคัดย่อ
นายมณเฑียน  แสนดะหมื่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(ตำแหน่งเลขที่ 1454)

ศวพ.

แม่ฮ่องสอน 

บันทึก/รายละเอียดบทคัดย่อ
นางสาวพรรณพิมล สุริยะพรหมชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 1396) ศวพ.แพร่ บันทึก/รายละเอียดบทคัดย่อ
นางอาทิตยา  พงษ์ชัยสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 1433) สวพ.1 บันทึก/รายละเอียดบทคัดย่อ
นายนัด  ไชยมงคง    
นักวิศวกรการเกษตรชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 1422)
สวพ.1 บันทึก/รายละเอียดบทคัดย่อ