ชื่อ ตำแหน่ง สังกัด รายละเอียด
นางสาวสิริพร  มะเจี่ยว
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ตำแหน่งเลขที่ 1248)
สวพ.1
บันทึก/รายละเอียดบทคัดย่อ
นางนารีรัตน์ โนวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ(เลขที่ 1240)
สวพ.1
บันทึุก/รายละเอียดบทคัดย่อ
นางสาวสุทธินี  ลิขิตตระกูลรุ่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(ตำแหน่งเลขที่ 1239) สวพ.1 บันทึก/รายละเอียดบทคัดย่อ
นายมณเฑียน  แสนดะหมื่น
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(ตำแหน่งเลขที่ 1454)

ศวพ.

แม่ฮ่องสอน 

บันทึก/รายละเอียดบทคัดย่อ
นางสาวพรรณพิมล สุริยะพรหมชัย
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 1396)
ศวพ.แพร่
บันทึก/รายละเอียดบทคัดย่อ
นางอาทิตยา  พงษ์ชัยสิทธิ์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 1433)
สวพ.1
บันทึก/รายละเอียดบทคัดย่อ
นายนัด  ไชยมงคง    
นักวิศวกรการเกษตรชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 1422)
สวพ.1 บันทึก/รายละเอียดบทคัดย่อ