ข่าวการสมัครสอบ


bn01
 
bn02

 

ราย ชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯในตำแหน่งลูกมือช่าง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สวร.
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งช่างไฟฟ้า(ส่วนกลาง)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านเคมี)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งต่างๆ สวพ.๗
  ผลการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
(ด้านชีวเคมี)
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(ด้านปฐพี)
 รับ สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การ เกษตร (เขต ๔) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (เขต ๔)
การ ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านวิทยา ศาสตร์การอาหาร)รับ สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การ เกษตร (เขต ๔) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (เขต ๔)
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลูกมือช่าง สวร.
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(ด้านพืชไร่)
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ต.นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(ด้านวิจัยดินและปุ๋ย)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(ด้านวัชพืช)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมวิชาาการเกษตร ตำแหน่งนักกีฏวิทยาปฏิบัติการ

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติการ (ภาคเหนือ)

 

 

 

<<หน้าหลัก>>    หน้า 1  2