ข่าวการสมัครสอบ


bn01
 
bn02

 

ราย ชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในการนำรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัวไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงาน คอมพิวเตอร์(สวพ.5) มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งบุคลากร
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(ด้านพืชสวน)และกำหนดวัน เวลา
และสถานที่สอบ
ราย ชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) และกำหนดวัน  เวลา และสถานที่สอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ในตำแหน่งบุคลากร
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ในตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาาการเกษตรปฏิบัติการ(ด้านปฐพี)
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งช่างไฟฟ้า สวพ.3
รายชื่อผู้ผ่านการเืลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สคว.
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านชีวเคมี)
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ด้านชีวเคมี)กษตรปฏิบัติการ(ด้านวิจัยดินและปุ๋ย)
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สคว.
เลื่อนวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นัก วิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชสวน) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) และตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งช่างไฟฟ้า เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สวพ.3
ราย ชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้า หน้าที่การเกษตร นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สวย.
รับสมัครคัดเลือกเำพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(ด้านปฐพี)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานประจำสำนักงาน สวส.
รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สคว.
 

<<หน้าหลัก>>    หน้า 1  2