กองการเจ้าหน้าที่
ชั้น 4 ตึกกสิกรรม
กรมวิชาการเกษตร
50 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

 

หน้าที่ 
icon world ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานและโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงานภายในกรมวิชากาารเกษตร
icon world ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนอัตรากำลัง 
icon world ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินค่างานและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง