เชื่อมโยงเว็บไซต์

ocsc 
 opdc
 igpthai

กองการเจ้าหน้าที่, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting

คู่มือการปฏิบัติงาน การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งในระดับชั้นงานที่สูงกว่าเดิม และ

การเปลี่ยนตำแหน่ง 

 

-> คู่มือการปฏิบัติงาน การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งในระดับชั้นงานที่สูงกว่าเดิม

และการเปลี่ยนตำแหน่ง

  -> คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำ
  -> หน้าที่โดยย่อของตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 

-> แบบฟอร์มการประเมินฯ กลุ่มงานบริการพื้นฐานกลุ่มงานสนับสนุน กลุ่มงานช่าง จากระดับ ๑ 

เป็นระดับ ๒ และระดับ ๒/หัวหน้า

 

-> แบบฟอร์มการประเมินฯ กลุ่มงานสนับสนุน เพื่อปรับระดับชั้นงาน จากระดับ ๒ ให้ดำรงตำแหน่ง

ระดับ ๓ และระดับ ๓/หัวหน้า ระดับ ๔ และระดับ ๔/หัวหน้า

  -> แบบฟอร์มการประเมินฯ กลุ่มงานช่าง เพื่อปรับระดับชั้นงาน จากระดับ ๒ ให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๓
และระดับ ๓/หัวหน้า ระดับ ๔ และระดับ ๔/หัวหน้า
  -> แบบ ลปจ. ๑