กองการเจ้าหน้าที่
ชั้น 4 ตึกกสิกรรม
กรมวิชาการเกษตร
50 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

กลุ่มวินัยและคุ้มครองจริยธรรม

 

หน้าที่
icon world ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนในการเสริมสร้างวินัย และป้องกันการกระทำผิดวินัย 
icon world ดำเนินการเกี่ยวกับงานวินัย ตรวจสอบติดตามเรื่องร้องทุกข์ และการอุทธรณ์
icon world ดำเนินการเกี่ยวกับงานคุ้มครองจริยธรรม ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
icon world ดำเนินการเกี่ยวกับจรรยาข้าราชการ
icon world ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
icon world ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย