กองการเจ้าหน้าที่
ชั้น 4 ตึกกสิกรรม
กรมวิชาการเกษตร
50 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

หน้าที่ 
icon world จัดทำแผนยุทะศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการกรมวิชาการเกษตร
icon world จัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการกรมวิชาการเกษตร 4 สถาบันการเงิน
     - ธนาคารอาคารสงเคราะห์
     - ธนาคารกรุงไทย
     - ธนาคารออมสิน
     - ธนาคารกรุงศรี
icon world การประกันชีวิตของข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรมวิชาการเกษตร
     - การประกันชีวิตของข้าราชการและพนักงานที่ปฏิบัติงาน 4 จังหวัดชายแดนใต้
     - การประกันชีวิตออมทรัพย์รายเดือนของบริษัท AIA จำกัด
     - การประกันกองทุนเกษียณอายุครบ 60 ปี
     - การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
     - การประกันหมู่ของบริษัทไทยสมุทรกันชีวิต
icon world การตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ
icon world การขอพระราชทานเพลิงศพ
icon world การแข่งขันกีฬาภายในกรมวิชาการเกษตรประจำปี
icon world การแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี
icon world จัดสวัสดิการร้านค้ากรมวิชาการเกษตร
icon world ทุนมูลนิธิเกษตราธิการ
icon world งานเกษียณอายุราชการของกรมวิชาการเกษตร
icon world งานเกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
icon world ดำเนินการจัดประชุมสวัสดิการของสถานบริการน้ำมันกรมวิชาการเกษตร
icon world ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมวิชาการเกษตร
icon world ชมรมจักรยานกรมวิชาการเกษตร
icon world ชมรมหน่วยงานย่านพหลโยธิน
icon world งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย