กองการเจ้าหน้าที่
ชั้น 4 ตึกกสิกรรม
กรมวิชาการเกษตร
50 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

กลุ่มทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล

 

มีหน้าที่ 
ควบคุมทะเบียนประวัติ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ และดำเนินการพัฒนาเกี่ยวกับสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
ศึกษา วิเคราะห์และประมวลรายงาน สถิติ ข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคล 
ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่ารักษาพยาบาล

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  ขั้นตอนการจัดทำ ก.พ.7 ของข้าราชการใหม่

  • ขั้นตอนการจัดส่งประวัติ ก.พ. 7 ให้สำนักงาน ก.พ.

  • ดำเนินการเกี่ยวกับการบันทึกคำสั่งการ บรรจุ เลื่อนระดับ ย้าย โอน ลาออก การเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ฯลฯ

  • การแก้ไขวัน  เดือน  ปีเกิด  ของข้าราชการ

  • การแก้ไขทะเบียนประวัติเนื่องจากจดทะเบียนสมรสของข้าราชการ

  • การดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาของข้าราชการ

  • ขั้นตอนการขอเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  ของข้าราชการในประวัติ

  • การดำเนินการเรื่องถึงแก่กรรมของข้าราชการ

  •ดำเนินการเกี่ยวกับแจ้งการสมรสการหย่า แจ้งการตาย การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด เพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาของลูกจ้างประจำ

  • การดำเนินการการขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานของรัฐ

  

ดาวน์โหลด
icon world 

icon world  แบบฟอร์มทำบัตรประจำตัว

            -  แบบขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการ)

            แบบขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ลูกจ้างประจำ)

            แบบขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการบำนาญ)

            แบบขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานราชการ)

icon world  แบบคำขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดคำขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด
icon world แบบฟอร์มสรุปวันลา
icon world แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
icon world แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตายตาย
icon world แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด

 

 

 

 

   ติดต่อกลุ่มทะเบียนประวัติและข้อมูลบุคคล                                โทรศัพท์ : 0-2561-4887, 0-2579-0151-7 ต่อ 155

                                                                                                            Fax : 02-561-4887  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*