เชื่อมโยงเว็บไซต์

ocsc 
 opdc
 igpthai

กองการเจ้าหน้าที่, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
weblink ายงาวามเคลื่อนไหวในการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ updated 001
weblink ตารางเรียกบรรจุ updated 001
weblink รายงานสรุปคำสั่ง
คำสั่งย้ายข้าราชการ
คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
คำสั่งรับโอนข้าราชการ
คำสั่งให้โอนข้าราชการ
คำสั่งบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการกลับเข้ารับราชการ
คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินตามคุณวุฒิ 
ายชื่อข้าราชการบรรจุใหม่เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ updated 001
การลาออกของข้าราชการ
คำสั่งเลื่อนข้าราชการ
weblink การดำเนินการ
การดำเนินการย้ายข้าราชการ
การดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
การดำเนินการรับโอนข้าราชการ
การดำเนินการให้โอนข้าราชการ
ารดำเนินการประกาศข้าราชการบรรจุใหม่ เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การประเมินผลงานทางวิชาการ
การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ