เชื่อมโยงเว็บไซต์

ocsc 
 opdc
 igpthai

กองการเจ้าหน้าที่, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
weblink รายงานความเคลื่อนไหวในการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการupdated 001
weblink ตารางเรียกบรรจุupdated 001
weblink รายงานสรุปคำสั่ง
  คำสั่งย้ายข้าราชการ
  คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
  คำสั่งรับโอนข้าราชการ
  คำสั่งให้โอนข้าราชการ
  คำสั่งบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการกลับเข้ารับราชการ
  คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินตามคุณวุฒิ 
  รายชื่อข้าราชการบรรจุใหม่เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการupdated 001
  การลาออกของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
  คำสั่งเลื่อนข้าราชการ
   
weblink การดำเนินการ
  การดำเนินการย้ายข้าราชการ
  การดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
  การดำเนินการรับโอนข้าราชการ
  การดำเนินการให้โอนข้าราชการ
  ารดำเนินการประกาศข้าราชการบรรจุใหม่ เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  การประเมินผลงานทางวิชาการ  
  การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ