กองการเจ้าหน้าที่
ชั้น 4 ตึกกสิกรรม
กรมวิชาการเกษตร
50 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

กลุ่มประเมินผลการปฏิบัติราชการ และบำเหน็จความชอบ

 

หน้าที่ 
icon world ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง และค่าตอบแทน
icon world รับผิดชอบการลาตามระเบียบว่าด้วยการลา ยกเว้นลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน
icon world ดำเนินการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
icon world ดำเนินการขอบำเหน็จบำนาญ และบำเหน็จความชอบ