เชื่อมโยงเว็บไซต์

ocsc 
 opdc
 igpthai

กองการเจ้าหน้าที่, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting

กลุ่มประเมินผลการปฏิบัติราชการ

และบำเหน็จความชอบ

 

           การยื่นเรื่อง กบข. พร้อมการยื่นเรื่องขอรับเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ ผ่านระบบ e-pension  

 

หน้าที่

        1. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง

            และค่าตอบแทน

        2. รับผิดชอบการลาตามระเบียบว่าด้วยการลา ยกเว้นลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน

        3. ดำเนินการขอรับพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์

        4. ดำเนินการขอบำเหน็จบำนาญ และบำเหน็จความชอบ

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                

          1. ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

          2. ขั้นตอนการลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

          3. ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

      4. ขั้นตอนการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

      5. ขั้นตอนการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

      6. ขั้นตอนการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

          7. ขั้นตอนการขอรับบำเหน็จบำนาญ กบข. และกสจ.

 

ติดต่อ 

              0-2579-0151-7 ต่อ 157

            0-2561-4887

 

บุคลากรของกลุ่ม

 

     1. นางสุจิตรา  ยนตร์เปี่ยม                        ผอ.กลุ่มประเมิืนฯ(นักทรัำพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ)

 

         2. นางสาวอัจฉลา  ชาตะวราหะ               นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

         3. นายกรธัช  ยี่สุ่นศรี                                นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

         4. นางรัตนา  หาวิลี                                    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

         5. นางสาวอนงค์  ภูมิแสน                         เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

         6. นางสาวอารีรัตน์  บุตรจันทร์                เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

         7. นางรจนา  ฉิมนอก                                คนงานทดลองการเกษตร

 

         8. นายนัฐพล  นาคครุธ                             เจ้าหน้าที่่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 

         9. นางสาวปิยะำพร  สีแก้วบันดาลสุข       เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล