เชื่อมโยงเว็บไซต์

ocsc 
 opdc
 igpthai

กองการเจ้าหน้าที่, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting

 

                                กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 

 

 

หน้าที่

๑. สรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรวมทั้งดำเนินการสอบ
๒. การแต่งตั้ง การโยกย้าย การโอน และการกลับเข้ารับราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาออกของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลและการเลื่อนระดับ

 

 

งานที่รับผิดชอบ

๑.

การสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

๒.

การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

๓.

การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้/ผู้คัดเลือกได้

๔.

การบรรจุเข้ารับราชการ

๕.

การย้ายข้าราชการ

๖.

การย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น

๗.

การให้โอน

๘.

การรับโอน

๙.

การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ

๑๐.

การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนระดับ

 

 

 แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา

๑. ใบสมัครสอบ

     •  คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  arrow down
     •  สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  arrow down
     •  เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  arrow down
     •  การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (นำรายชื่อ)  arrow down

๒. ใบรับรองแพทย์ ตามกฎ ก.พ. ปี ๒๕๕๓  arrow down

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกและการประเมินผลงานเลื่อนระดับ

๑. การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานประภทวิชาการ ทุกตำแหน่ง  hot

     (เอกสารหมายเลข ๑,๒ และ ๓)  arrow down

๒. การประเมินบุคคลและผลงานประเภทวิชาการ

     •  แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (เอกสารหมายเลข ๑) และ 

        แบบประเมินสมรรถนะของบุคคล (เอกสารหมายเลข ๒)  arrow down

     •  แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน รายตำแหน่ง  (เอกสารหมายเลข ๓)  arrow down

     •  แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลระดับเชี่ยวชาญ  arrow down

๓. การประเมินบุคคลและประเมินผลงานประเภททั่วไป  arrow down

๔. การเสนอผลงานประกอบการนับระยะเวลาขั้นต่ำ  arrow down

๕. แบบการเขียนรายงานผลวิจัยเรื่องเต็ม  new  arrow down  

๖. แบบให้คะแนนการประเมินผลงานประเภทวิชาการ  ทุกสายงาน  new  arrow down   

๗. แบบแสดงสัดส่วนการร่วมดำเนินการจัดทำผลงานเผยแพร่ new  arrow down

แบบฟอร์มอื่นๆ

๑. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามกฎ ก.พ. ปี ๒๕๕๓  arrow down

๒. แบบคำร้องขอโอน  arrow down

 

  

 news695  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตาม ว ๑๐/๒๕๔๘  

 

          คลิก..เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  updated

 

  

rule กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 

 

                  คลิก..เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  updated

   

   Notes 2 icon   สรุปข้อคิดเห็นของคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน

            เพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ...คลิก new

                 

 

 

ติดต่อกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

icon26   โทรศัพท์  ๐-๒๕๗๙-๘๕๑๓, ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑ ต่อ ๑๕๑, ๑๕๖
icon27   โทรสาร  ๐-๒๕๗๙-๘๕๑๓
icon28   ที่อยู่  กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  กองการเจ้าหน้าที่
 

  กรมวิชาการเกษตร  ตึกกสิกรรม  ชั้น ๔

 

  เลขที่ ๕๐  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  ๑๐๙๐๐

icon29   แผนที่ตึกกสิกรรม
arrow down