เชื่อมโยงเว็บไซต์

ocsc 
 opdc
 igpthai

กองการเจ้าหน้าที่, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting

กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

 

หน้าที่

๑.

พัฒนาและจัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรม

๒.

ดำเนินการเกี่ยวกับงานเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ สันทนาการ และการกีฬา

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑.

ขั้นตอนโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

๒.

ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความผาสุก

๓.

ขั้นตอนโครงการตรวจสุขภาพประจำปี

๔.

ขั้นตอนโครงการประกันชีวิตกลุ่ม

๕.

ขั้นตอนการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี

๖.

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการสะสมทรัพย์ครบอายุ ๖๐ ปี

๗.

ขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิงศพ

๘.

ขั้นตอนการใ้ห้ทุนช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิเกษตราธิการ

 

 

 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

๑.

แบบฟอร์มการขอหนังสือผ่านสิทธ์ เงินกู้ ธนาคารต่างๆ

๒.

ตัวอย่างรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างความผาสุก/ความพึงพอใจของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

 


 

 ติดต่อกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

icon26   โทรศัพท์  ๐-๒๙๔๐๕๓๗๘
icon27   โทรสาร  ๐-๒๙๔๐๕๓๗๘
icon28   ที่อยู่  กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์  กองการเจ้าหน้าที่
 

  กรมวิชาการเกษตร  ตึกกสิกรรม  ชั้น ๔

 

  เลขที่ ๕๐  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  ๑๐๙๐๐

icon29   แผนที่ตึกกสิกรรม