เชื่อมโยงเว็บไซต์

ocsc 
 opdc
 igpthai

กองการเจ้าหน้าที่, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting

กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

หน้าที่

๑.

พัฒนาและจัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรม

๒.

ดำเนินการเกี่ยวกับงานเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ สันทนาการ และการกีฬา

 

 ติดต่อกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

icon26   โทรศัพท์  ๐-๒๙๔๐๕๓๗๘
icon27   โทรสาร  ๐-๒๙๔๐๕๓๗๘
icon28   ที่อยู่  กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์  กองการเจ้าหน้าที่
 

  กรมวิชาการเกษตร  ตึกกสิกรรม  ชั้น ๔

 

  เลขที่ ๕๐  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  ๑๐๙๐๐

icon29   แผนที่ตึกกสิกรรม