เชื่อมโยงเว็บไซต์

ocsc 
 opdc
 igpthai

กองการเจ้าหน้าที่, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting

 กลุ่มพัฒนาบุคคล

 

หน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแนวทางการพัฒนาบุคลากรของกรม เพื่อวางแผนและจัดทำหลักสูตร

   ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

2. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรของกรม

3. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา

    และการดูงานในต่างประเทศ


ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อกลุ่มพัฒนาบุคคล

 

                                            02-561-4764  และ 02-579-0151 ต่อ 148 

                                            02-561-4764