เชื่อมโยงเว็บไซต์

ocsc 
 opdc
 igpthai

กองการเจ้าหน้าที่, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting

              กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

 

มีหน้าที่

๑. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานและโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงาน 
    ภายในกรมวิชาการเกษตร
๒. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนอัตรากำลัง
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินค่างานและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
ขั้นตอนการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับต่ำลง
ขั้นตอนการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยเปลี่ยนประเภทสายงาน
  และระดับตำแหน่ง
ขั้นตอนการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยไม่เปลี่ยนประเภทสายงาน
  และระดับตำแหน่ง
ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน

กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

bullet  การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการ
bullet  การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำ
bullet  กฎระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

bullet  แบบประเมินค่างาน
    arrow ประเภทวิชาการ
    arrow ประเภททั่วไป
    arrow  แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ประเภทวิชาการ
       ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิและประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
bullet  แบบประเมินบุคคลของลูกจ้างประจำ
    arrow แบบประเมินลูกจ้างประจำ
    arrow แบบ ลปจ.๑
bullet  แบบฟอร์มการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ ๔ ปีงบประมาณ
   พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓
    arrow แบบ พรก.๒ 
    arrowแบบ พรก.๓ 

ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

con tel ๐ ๒๕๗๙ ๘๕๑๒, ๐ ๒๕๗๙ ๐๑๕๑ ต่อ ๑๕๒

con fax

๐ ๒๕๗๙ ๘๕๑๒

home

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ ตึกกสิกรรม ชั้น ๔

 

๕๐ พหลโยธิน แขวงลาดยาง เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐