เชื่อมโยงเว็บไซต์

ocsc 
 opdc
 igpthai

กองการเจ้าหน้าที่, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting

wel

หน้าที่

            ๑. ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนในการเสริมสร้างวินัย และป้องกันการกระทำผิดวินัย

            ๒. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวินัย ตรวจสอบติดตามเรื่องร้องทุกข์ และการอุทธรณ์

            ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับงานคุ้มครองจริยธรรม ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

            ๔. ดำเนินการเกี่ยวกับจรรยาข้าราชการ

            ๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            ๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


265257 5376ec1f4680f

 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

              ๑. ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย

          ๒. ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและวิธีพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรม

 

 265257 5376ec1f4680f

พระราชบัญญัติ กฎ  ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

           ๑. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

               ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗

              ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

            ๔. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

                ๕. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

              ๖. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกรมวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙

265257 5376ec1f4680f

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง  index

              คำแนะนำขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย

 

     สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ newff53

               ๑. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาฯ ในประเทศ

               ๒. แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการลาศึกษาฯ ในประเทศ

               ๓. สัญญาค้ำประกัน (สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาในประเทศ)

              ๔. ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการลาศึกษาฯ ในประเทศ

              ๕. ตัวอย่างสัญญาค้ำประกัน

 

    สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ newff53

           ๑. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาฯ ณ ต่างประเทศ

              ๒. แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาฯ ณ ต่างประเทศ

              ๓. สัญญาค้ำประกัน (สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาฯ ณ ต่างประเทศ)

              ๔. ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาฯ ณ ต่างประเทศ

              ๕. ตัวอย่างสัญญาค้ำประกัน

              ๖. ตัวอย่างสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาฯ ณ ต่างประเทศ (กรณีไม่มีผู้ค้ำประกันฯ)

 265257 5376ec1f4680f

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมวิชาการเกษตร

 

 รายงานผลการดำเนินการ เรื่องร้องเรียนประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙newff53

265257 5376ec1f4680f

 

ติดต่อ กลุ่มวินัยและคุ้มครองจริยธรรม 

  ที่อยู่ กลุ่มวินัยและคุ้มครองจริยธรรม

กองการเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ตึกกสิกรรม  ชั้น ๔

เลขที่ ๕๐  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร   กรุงเทพฯ  ๑๐๙๐๐

                     โทรศัพท์  ๐-๒๙๔๐-๕๓๗๙  , ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑ ต่อ ๑๔๗   โทรสาร  ๐-๒๙๔๐-๕๓๗๙

                          1096782 6355462160716196101